Posom

Psykiskt och socialt omhändertagande i samband med olyckor och katastrofer

Kontakt: Posom Härjedalen 0680-161 00 VÄXEL

Vårt moderna samhälle är sårbart. Fler personer bor i tätorter och vi har en förändrad familjesocial struktur. Människor har en ökad geografisk rörlighet i världen och färdas med olika typer av fortskaffningsmedel. Antalet transporter med varor och människor har ökat. Många människor kan drabbas vid en och samma olycka antingen som skadad eller som anhörig den skadade.

Allt detta ställer krav på social hjälp och stödfunktioner och ökar behovet av en organisation som kan träda i verksamhet vid inträffade händelser såväl i fred som under beredskap och krig. Härjedalens kommun har upprättat en kommunal organisation för psykiskt och socialt omhändertagande, Posom, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd.

Posoms uppgift är att hjälpa när samhällets resurser ej räcker till för att klara ett bra omhändertagande av personer som drabbats av olycka. Posoms samordningsgrupper finns i kommunens tätorter.

Posoms mål
Målet för det psykiska och
sociala omhändertagandet av
drabbade människor vid olyckor
och katastrofer är att förebygga
psykisk ohälsa på sikt.

I Posom ingår
Räddningstjänst
Socialtjänst
Polis
Kyrka
Förskola, skola
Sjukvård
Hemvärn , frivilligorganisationer

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-07 15.26
av Åsa Evertsdotter