Avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

Kontaktuppgifter avgiftshandläggare. 

Telefontid, ring 0680-163 06, 169 13, vardagar kl 10:00 — 12:00
E-post: avgiftshandlaggare@herjedalen.se

Besök bokas via telefon eller mail. Du kan även lämna ett meddelande i växeln 0680-161 00
om du vill bli kontaktad av en handläggare.

Högsta avgift (maxtaxa) - Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta

Den högsta avgift som kommunen kan debitera för biståndsbeviljade insatser är 2 125 kr per månad under 2020.
De biståndsbeviljade insatserna som ingår i maxtaxan är hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, vård och omsorg vid särskilt boende samt vård och omsorg vid korttidsboende.

Avgifter från 1 januari

Härjedalens kommuns fastställda avgift för hemtjänst:
387 kr/timme för vård och omsorg.

Härjedalens kommuns fastställda avgift för särskilt boende:
2 125 kr/månad för vård och omsorg.

Övriga avgifter

300 kr/månad fast avgift för hemsjukvård

3 562 kr/månad för matkostnad vid särskilt boende

50 kr/måltidsportion vid matdistribution

211 kr/månad fast avgift för trygghetslarm. Vid larmbesök, se avgift för hemtjänst. Ingen avgift för trygghetslarm vid särskilt boende.

71 kr/dygn för korttidsboende vård och omsorg
119 kr/dygn för korttidsboende mat

300 kr/besök för enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till hemsjukvård

Avgift för matkostnad, enstaka besök av legitimerad personal utan anslutning till hemsjukvård, hyresavgift, läkemedel och insats av byvaktmästare ingår inte i maxtaxan.

Reducering av avgift för trygghetslarm och hemsjukvård sker inte för sjukhusvistelse, korttidsvistelse eller om du är bortrest.

Den enskilde har eget ansvar att lämna uppgift om ändrade förhållanden som sker under året och som kan komma att påverka beräkningen avgiftsutrymmet. t ex civilstånd, inkomst, bostadstillägg eller boendekostnad.

Ändringsanmälan för beräkning av avgiftPDF (pdf, 169.8 kB)


Avgift för vård och omsorg

För vård inom omsorg för äldre och personer medfunktionsnedsättning tar Härjedalens kommun ut en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet.

Vilken avgift du ska betala räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad. För att kunna beräkna din avgift behöver vi uppgifter om dina inkomster.

Inkomstförfrågan

Som ny vårdtagare får du en inkomstförfrågan från kommunens avgiftshandläggare men den går även att hämta här:
InkomstförfråganPDF (pdf, 269 kB)

Du kan aldrig betala mer än maxavgift för de insatser du är beviljad. Du kan även ha rätt till en reducering, beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader.

Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgift utan prövning mot avgiftsutrymme och betalar då maxavgift enligt dina beviljade biståndsinsatser.

Din inkomst

Som inkomst räknas alla former av pensioner och eventuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, som bostadstillägg för pensionärer och särskilt bostadstillägg.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make/maka/registrerad partner beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. För sambor beräknas inkomsten var för sig.

Avgiftsutrymme

För att fastställa hur mycket du ska betala i avgift beräknas ditt avgiftsutrymme. Finns det inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut.

Avgiftsutrymme = Inkomster – Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp och minimibelopp

Förbehållsbelopp = Minimibelopp + Bostadskostnad

Minimibelopp

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp, som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, livsmedel, kläder, skor, fritid, resor, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso-och sjukvård, tandvård, hushållsel, möbler, husgeråd och läkemedel.

Ensamstående: 5 339 kr per person och månad (över 61 år)
Ensamstående: 5 873 kr per person och månad (under 61 år)

Sammanboende: 4 512 kronor per person och månad (över 61år)
Sammanboende: 4 963 kronor per person och månad (under 61år)

Bostadskostnad

Om du bor i lägenhet ska du uppge hyra, kallhyra, uppvärmning och hushållsel. Om du bor i egen fastighet beräknas månadsavgiften utifrån senaste taxeringsvärde, bostadsyta och eventuella räntekostnader för bostaden. Beräkning av uppvärmning och övriga driftskostnader görs enligt schablonberäkning.

Kostnaden för hushållsel ingår inte i den faktiska bostadskostnaden.

Det är viktigt att du som kan ha rätt till bostadstillägg ansöker om detta. Ansökan gör du hos Pensionsmyndigheten eller i vissa fall hos Försäkringskassan.

Reducering av avgift vid särskilt boende

Om du vistas på sjukhus eller på ett korttidsboende reduceras din avgift med motsvarande antal dagar. Är du däremot bortrest reduceras avgiften endast från den 15:e dagen och framåt om bortavaron överstiger en 14 dagars sammanhängande frånvaro. Detta gäller förutsatt att du informerat om uppehållet minst sju dagar i förväg.

Rätt att överklaga

Du kan överklaga ditt beslut hos Förvaltningsrätten om du anser att avgiften är felaktig. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till:

Härjedalens kommun

Socialutskottet
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-06 15.09
av Maria Wallin-Larsson