Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun

Ledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Socialnämnden har beslutat att arbeta för att åstadkomma goda levnadsförhållanden för de kommuninnevånare som har behov av de insatser som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde.

Värdegrunden är: Socialnämndens arbete skall präglas av helhetssyn, respekt och samverkan.

Ledningssystem för kvalitet är ett system för att:

  • fastställa grundprinciper för ledning av verksamhet
  • sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområden/kraven
  • följa upp och utvärdera dessa mål

Ledningssystemet är även ett kvalitetsuppdrag där det sker ett ständigt förbättringsarbete.

Lagar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten och kvalitetsarbetet

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 § står att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtjänsten skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6 § innehåller motsvarande bestämmelser. Kraven på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom socialtjänsten. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kap 2 a § står att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Detta innebär att den skall särskilt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Förvaltningslagen är en svensk lag som reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet

Kommunallagen är en svensk lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Grunderna för socialnämndens systematiska kvalitetsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och ska utgöra ett stöd för planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten.

Socialnämndens ledningssystem för kvalitetsarbete inom SoL LSS och Hälso- och Sjukvård.
Det gemensamma ledningssystemet erbjuder en lättåtkomlig, lättförståelig dokumentation för ledningssystemet och därmed en helhet av verksamhetens kvalitetsarbete.

Det gemensamma ledningssystemet omfattar:
1.      Samverkan
2.      Dokumentationsskyldighet
3.      Förbättringsarbete – synpunkter och klagomål
4.      Egenkontroll
5.      Riskanalys
6.      Personalens medverkan i kvalitetsarbetet

Ledningssystemet är för respektive område uppdelat i tre delar enligt följande:

1.      Mål – Metod – Uppföljning
Här finns lagtext, beskrivning av hur förvaltningen säkerställer kvalitet, beskrivning av mål och hur uppföljning skall ske.

2.      Ansvarsfördelning
Här beskrivs ansvarsfördelningen inom Ledning – Utveckling – Genomförande

3.      Länkar till riktlinjer/rutiner
Här finns länkar till riktlinjer och rutiner i befintliga handböcker

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-01-14 11.38
av System Webbmaster