Samiskt språkcafé den 10 mars-2016

En solig vårvinterdag är det samling i kulturrummet på Fjällsol, äldreboendet i Funäsdalen. Det är samiskt språkcafé och cirka 10 personer har samlats för att umgås och prata samiska en stund. Språkcaféet leds av kommunens samiska samordnare Karin Rensberg Ripa. Hon går runt bland borden och serverar mat och pratar, glatt på samiska, med de äldre. Fransica Rensberg som arbetar på Fjällsol är också på plats och hjälper till.

Vanligtvis brukar det komma mellan 10-15 personer på träffarna. Någon kommer från Mittådalen, någon från Funäsdalen, någon från Brändåsen och någon bor på Fjällsol.
-Det är trivsamt här, god mat och kul att träffa de andra. Jag ser fram emot träffarna varje månad, säger en av deltagarna.

Karin berättar att det idag bjuds det på köttsoppa med klimp. Köttet består av renhjärta och rentunga.
- Lukt och smak är viktigt. Det märks tydligt på de äldre. De känner igen sig från förr och börjar prata om minnen som dyker upp, säger Karin.

Skratten klingar kring runt borden. Svenska och samiska bladas i en munter jargong. Efter maten visar Karin en film, ”Minnen från Fjällgården”. Fjällgården var ett samiskt äldreboende som fanns i Undersåker. Många av de som är på träffen har gått i sameskola i Undersåker och minns Fjällgården.
- Där gjorde vi många hyss. Vi sprang dit efter skolan och hälsade på och så busade vi en del med de äldre, minns Nils, Nicko, Olofsson.

Nils berättar att han, liksom de flesta samer från Härjedalen, började i sameskola i Mittådalen. Där gick de i tre år innan de flyttade till Undersåker, Änge, och läste till och med årskurs sju.
-Sen var vi på olika sommarskolor. Jag var i Tärnaby och där fick vi lära oss mycket om växter. Jag var duktig på blommor och vi gjorde många utflykter, berättar Nils.

Samiskt språkcafe 1
Samiskt språkcafe3
samiskt språkcafe4
samiskt språkcafe5

Saemien gïeleprïhtjhgåetiem njoktjen 10 biejjien 2016

Akten goekedh gïjredaelvie-biejjiem lea tjåanghkoem kultuvretjïehtjelisnie Fjällsolesne, båeriesgåetesne Bïenjedaelesne. Akte saemien gïeleprïhtjhgåetiem jïh medtie 10 almetjh tjåanghkenamme ihke ektine arrijh jïh onne boelhketjem saemiestidh. Gïeleprïhtjhgåetiem tjïelten saemien iktedæjja Karin Rensberg Ripeste lijrehten. Dïhte bïjre jarkan buertide vaadtsa jïh beapmoeh hoksehten jïh saemiengïelem båeriesalmetjigujmie soptseste. Fransisca Rensberg mij Fjällsolesne barka aaj meatan jïh viehkehte.

Sïejhme pråvhka gaskoeh 10-15 almetjh tjåanghkojde båetedh. Naaken Mihteste båetien naaken Bïenjedaeleste, naaken Brändåseste jïh naaken Fjällsolesne årroen.

-Trööjjes daesnie lea, njaelkies beapmoeh jïh luste jeatjabidie gaavnedidh. Manne tjåanghkojde fïerhten asken ohtselem, akte jeahta mij meatan lea.

Karine saakeste ahte dan biejjien bearkoejoptse jïh gaamsoeh böörien. Bearkoem lea bahtsege jïh njoktjeme.

-Hapsoeh jïh smååhkemem vihkeles. Vååjnoen gujhth buerie båeriesalmetjidie. Dah dejpelijstie mojhtesh åadtjoeh jïh aelkieh mojhtesi bïjre soptsestidh, Karine jeahta.

Föörhkedimmide skreejres buertiej lïhke govloen. Daaroen jïh saemien gïelide geerjenisnie pleentieh. Beapmoen mænngan Karine aktem filmem vuesehte: ”Minnen från Fjällgården”. Fjällgård aktem saemien båeriesgåetiem mij Såakesne lij. Gellieh dejstie mij tjåanghkosne, aaj saemienskuvlesne Såakesne vaadtseme jïh Fjällgårdem mujhtieh.

-Desnie mijjieh jïjnjem slovvestallimh. Mijjieh dahkoe skuvlen mænngan vaarrimh dïervesjimh jïh dle slovvestallimh dej båeriesalmetjigujmie, Nils, Nicko, Olofsson måjhta.

Nils saakeste ahte dïhte, seamma goh jeatjah saemieh Herjedalenistie, eelkin saemienskuvlem Mihtesne. Desnie dah golme jaepieh veedtsin eannan dah Såakese, Ängese juhtin jïh desnie veedtsin gosk 7 jaepiedaltesem.

-Mænngan dle ovmessie giesieskuvline limh. Manne lim Dearnesne jïh desnie mijjieh jïjnjesh sjædtoej bïjre åadtjoejimh lïeredh. Manne væjkeles plomsterigujmie lim jïh mijjieh gellieh tuvrh aaj veeltimh, Nils saakeste.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-04-08 10.23
av Ingela Kälvedal