Samiska kulturdagar

Samiska kulturdagar

De samiska kulturdagarna i Funäsdalen brukar samla ett stort antal intresserade besökare och är ett evenemang som återkommer vartannat år. Där finns samisk mat, slöjd, hantverk, konst, musik, jojkuppträdande, guidade visningar och renrajd genom byn att ta del av.

Nästa gång är år 2019

Saemien kultuvrebiejjieh

Saemien kultuvrebiejjide Bïenjedaelesne gellieh almetjh tjåanghkenieh mah ïedtjem utnieh jïh akte heannadimmie lea mij fïerhten mubpien jaepien bååstede båata. Desnie saemien beapmoeh, vætnoeh, tjiehpieh, musihke, vueliem, vuesiehtimmieh jïh raajroeh voenesne gusnie almetjh maehtieh dåeriedidh.

Båetije aejkie lea 2019 jaepesne.

Funäsdalens kyrka
Samer

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-01-22 13.20
av Henry Jonasson