Renens rike

Naboer AB har tillsammans med rennäringen och turistföreningarna i gränsfjällen (Norge - Sverige) tagit fram en trycksak som berättar om renen och om hur du som gäst i renens rike kan lära dig mer om djuret samt att ditt eget beteende kan påverka hur renen reagerar.

Naboer AB lea båatsoejielemen jïh stuarasiebriej ektine raastesne (Nöörje- Sveerje) aktem plaeriem öörneme mij bovtsen bïjre saakeste guktie datne goh guessiem bovtsen dajvesne edtja jienebh bovtsen bïjre lïeredh jïh guktie dov dåemiedimmiem maahta tsevtsedh guktie bovtse seahkere.

Se broschyrPDF (pdf, 5 MB)

Omslag till folder om renens rike

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-30 13.41
av Henry Jonasson