Hoksem ov-vervide jih båeriesalmetjidie – Omsorg för funktionshindrade och äldre

Guktie sosialedïenesjelaakesne (SoL) tjåådtje, tjïelte dïedtem åtna ihke dejtie mah årroen jih tjïeltesne leah, viehkiem jih dåarjoem åadtjoeh mij daerpiesvoetesne lea.

Gie viehkiem åådtje?
Datne mij båeries, ov-vervesne leah jallh jeatjah gaavhtan dåarjoem jih hoksehtimmiem darpesjh.

Mij viehkiem maahtah åadtjodh?
Datne viehkiegïetedallijasse jårrah mij dov syökemem tjïelkeste.

Gaskesadthbïevnesh viehkiegïetedallijidie datne daesnie gaavnh
Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna hittar du här

Hïejmeskïemtjesåjhtoem
Hïejmeskïemtjesåjhtoem gåetesne vedtien, såjhtoesoejkesjimmien männgan, tjïelten skïemtjesåjteristie.

(Ovmessie barkoelaavenjassh maehtieh hïejmedïenesjebarkijijstie daajhtodh)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-11-11 10.58
av Henry Jonasson