Hïejmesåjhtoem - Hemvård

Sosialen hïejmedïenesjem akten viehkiem lea mij pryövoen guktie sosiaaledïenesjelaakesne tjåådtje jih mij galka aajnen åejviedaerpiesvoetem hokseste jih såjhtoem jïjtse gåetesne vedtedh.

Viehkiedaerpiesvoetem galka skïemtjeste, unnebe svïhtjemistie- jallh ov-verveste arrijh, jih aaj sosiaalen jih/jallh medisijnen ierien gaavhtan.

Hïejmedïenesjem maahta jïjtse hokseste arrijh, beapmoesaehtemem, sjeakomem, aelhkebe skïemtjesåjhtoem, annetje rehabiliteringe jih darjomem. Viehkiesyökemem viehkiegïetedallijen luvnie darjoen dunnie dajvesne gusnie årroen.

Gaskesadthbïevnesh viehkieaktesasse/Kontaktuppgifter till biståndsenheten

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-11-11 10.58
av Henry Jonasson