Fealadimmiedïenesje - Färdtjänst

Taxi

Gie maahta tjïelten fealadïmmiedïenesjem åadtjodh?

  • Dïhte mij tjïeltesne tjaaleme, jih
  • aktem ov-verviem åtna jih vierhtiedimmiem dorjeme ahte unnemes govhte askh gujth åtna aehpie jïjtje satnem dohkh diekie juhtedh jallh ij buektedh jïjtje  tjaangedh/destie vaedtsedh jallh bussine tjïeltesne fealadidh.

Guktie manne fealadimmiedïenesjen mietie syökem?
Datne mij sïjhth fealadimmiedïenesjen mietie syökedh jallh darpesjh jeatjahdehtemem dov fealadimmiedïenesjeluhpesne jallh fealadimmieluhpesne rijhkefealadimmiedïenesjinie daajhtodh galkh Leenetrafihkese jiemhten leenesne jarredh.

Guktie manne fealadimmiem dongkem?
Datne mij fealadimmiedïenesjeluhpiem åtnah dov fealadimmimmiem dongkemejarngesne BC Jämtland:esne dongkh, telefovne 0771-820083.

Jienebh bïevnesh taaksan, dongkemen jih syökemen bïjre datne daesnie gaavnh:Länstrafikens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-10-25 14.43
av Henry Jonasson