Dåarjoe lïhkesadtjide - Anhörigstöd

Lïhkesadtjehåksoe

Mijjen sïebredahkesne gellie almetjh gïeh måedtielaaka jeatjabidie dej aarkebiejjine viehkiehtieh.
Almetjh dejtie viehkiehtieh gïeh gukt’akt skïemtjeles fysisk jallh psykiske, gïeh guhkiem skïemtjes orreme jallh båeries almetjh gïeh eah aarkebiejjien
buektiehtieh oktegh årrodh.

Sïejhme dïhte gie dåarjojne viehkehte akte lïhkesadtje. Aaj maaht kraanna årrodh, buerie voelpe jallh jeatjah gie “gukt’akt lïhkesadtjine viehkehte. Ij leah gaajhken aejkien nemhtie dïhte gi dåårje seamma gåetesne orre goh dïhte gie viehkiem åådtje.

Seamma saaht guktie almetjem domtoe jallh guktie viehkehte, daa viehkiem gohtje lïhkesadtjehåksoe. Byjjes håksosne akte lïhkesadtj gie dåarjoem lïhkemes almetjidie vadta gohtje lïhkesadtjehåksoje mearan lïhkesadtjh jïjtjh gïeh dåarjoem vedtieh jïh håksoe jeatjabidie utnieh gellien aejkien jïjtsasse lïhkesadtjine vååjnoe (paarrebielie, eejhtegh, maanah, åerpenh, jnv).

Lïhkesadtjh jallh lïhkemes almetjh maehtieh viehkiehtidh vaaroe åestedh jallh jeatjah ieriejgujmie, beapmoe jurjiehtidh, sjeakodh jall jeatjah aarkebiejjie vætnoeh. Aaj maehtieh almetjem altese håksojn viehkiehtidh jallh gellien aejkien nemhtie daerpies barre desnie gååvnese.

Dåarjoe lïhkesadtjidePDF (pdf, 196.4 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-05-11 13.42
av Henry Jonasson