Aajne (Indivijde) - jih fuelhkiehokse – Individ – och familjeomsorg

Blommor

IAajne (Indivijde)- jih fuelhkiehokse (IFO) akten biehkiem tjïelten sosiaaletjirkemistie lea jih diedtem almetjidie åtna mij aehpie jielemisnie utnieh. Goh jeatjah darjoem sosiaaletjirkemisnie, galka aajne (indivijde) jih fuelhkiehoksem seahkarimmesne almetji jïjtsemoenedimmie-reaktese jih integriteetese bigkedh.

Darjoem jïjnjemes daj bïjre lea:

  • dåarjege jih raeriestimmie maanide, noeride jih fuelhkide
  • dåarjege jih raeriestimmie almetjidie mah jearohkesne leah jah dej lihkesadtjide
  • ealamadtjen dåarjoem aajnide jih fuelhkide

Fokuse bööremes maanese, naestiem mijjen barkosne lea. Ulmiem lea aajne almetjem akten buerie jielemedaltesem jih buerie jielemem tjirkedh, jih vihtiestidh ahte maanah jih noerh tjieltesne nuepiem jearsoes jih öövtiedimmie byjjenimmiekrïebpesjem jah vaarjelimmiem aehpie tsiehkide vedtien.

AAJNE (INDIVIJDE) - JIH FUELHKIEHOKSEM BEAVNA

Dåastoetijjh
ts 10:00 - 12:00 jih 13:00 - 14:30
Telefovne 0680-161 40

Sosiaaletjaelijh mah ealamadtjen-ieride gïetedellieh telefovnetijjh utnieh
måanta-bearjadahke ts 10:45 – 11:45
Telefovnenommerh daesnie gaavnh/Telefonnummer hittar du här

Sosiaaletjaelijh mah jearohke-ierieh gïetedellieh telefovnetijjh utnieh
måanta – bearjadahke ts 09:00 – 15:00, telefovne 0680 -177 66

Maana – jih fuelhkiegïetedallije vihtiesommes gaskoe ts 08:00 – 09:00 jaksen måanta – bearjadahke telefovne 0680 – 161 00, viksele

Sosiaaletjaelije okteghbåetije maanide jih noeride vihtiesommes telefovnetijjesne jaksen måanta – bearjadahke ts 13:00 – 14:00, telefovne 0680 – 177 33

Kontaktinformation
Socialkontorets expeditionstider.
kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12.00 - 13.00

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Avdelningschef
Lars-Göran Fredriksson
Telefon
0680-161 29
E-post
lars-goran.fredriksson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-11-11 10.57
av Henry Jonasson