2020-06-09 16.03

Kommunens resultat 2019

Kommunens resultat på minus 35,4 miljoner kronor är 41,5 miljoner kronor sämre än budget. 30 miljoner kronor av minusresultatet är aktieägartillskott till Härjegårdar.

Den 10 juni behandlas årsredovisningen i kommunstyrelsen och måndag 22 juni behandlas den och frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen i kommunfullmäktige. Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns.

Övergripande kommentarer budgetavvikelse kommunen

Kostnaderna för pensioner blev 5,2 miljoner konor lägre än beräknat efter ny beräkning från pensionsbolaget KPA i slutet av året.

Oväntat tillskott från flygskatten

Kommunen fick i slutet av året ett oväntad tillskott på 1,6 miljoner kronor från flygskatten. Ett stöd avsett för icke statliga flygplatser som inte var medräknat i delårsbokslutet 2019.

Finansförvaltningens resultat på minus 20,2 miljoner kronor beror på aktieägartillskottet.

Högre kostnader i äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen

Socialutskottets underskott beror på högre kostnader än beräknat i äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. I äldreomsorgen beror underskottet på fler biståndsbeviljade timmar jämfört med budget och på högre personalkostnader än beräknat. Under hösten stängde två särskilda boenden. I slutet av året kan en trend skönjas att personalkostnaden minskade och närmade sig budget.

I individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för placeringar av vuxna, barn och unga ökat jämfört med tidigare år och jämfört med budget.

Underskott för vinterväghållning och gymnasieskolan

Gymnasieskolan redovisar ett underskott på 5,3 miljoner kronor, främst på grund av personalkostnader.

Vinterväghållningen visar ett underskott på 4,9 miljoner kronor.

Händelser av väsentlig betydelse 2019

 • Ny politisk majoritet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna tillträdde 2019.
 • Ny politisk organisation med kommunstyrelse och utskott, istället för nämnder, infördes.
 • Gemensamt va- och renhållningsbolag med Bergs kommun med säte i Härjedalen.
 • Gemensam miljö- och byggnadsnämnd och förvaltning med Bergs kommun med säte i Bergs kommun.
 • Tillväxt- och utvecklingsavdelningen blev 1 mars egen förvaltning.
 • Resurscenter startade i september arbetet med att effektivisera bemanningsplaneringen i äldreomsorgen.
 • Nya avtal med Härjegårdar om drift och förvaltning av kommunens fastigheter för att göra tydliga gränsdragningar och effektivisera verksamheten.
 • Plan för att sälja lokaler och fastigheter har tagits fram.
 • Värdshuset i Härjeåsjön och Wemerskolan i Hede såldes.
 • Förskolan Myltan i Sveg, som drivits som föräldrakooperativ, övertogs av kommunen 12 augusti 2019 på kooperativets begäran.
 • Härjedalen-Sveg airport har investerat 30,3 miljoner kronor i asfaltbeläggning på landningsbana, EU- anpassning och ny hjullastare.
 • 21,9 miljoner kronor investerades i va-projekt. Investeringsnivån gör att kommunen under året har lånat 50 miljoner kronor från Kommuninvest.
 • Avvecklat särskilt boende på Mobacka i Lillhärdal, Fjällglimten i Vemdalen och Senioren i Sveg.
 • Inlett process för att lämna över vägunderhållet på enskilda vägar till de som bor efter vägen.
 • Upphört med bidrag till turistbyråverksamhet.
 • Minskat antalet lekparker i kommunens regi.
 • Anpassar fastighetsbeståndet till behovet i kommunen och Härjegårdar.
 • Det nya kostnadsutjämningssystemet ger kommunen runt 10 miljoner kronor mer per år från 2020. (Kommunen fick 243 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning 2019.)


Kommunkoncernens bokslut

Den kommunala koncernen redovisar ett underskott på 173 miljoner kronor för 2019. Resultatet förklaras av betydande nedskrivningar av anläggningstillgångar i koncernbolagen Härjegårdar och Härjeåns kraft. Nedskrivningarna har inneburit att kommunen har tillfört 30 miljoner kronor i aktieägartillskott till Härjegårdar.

Den negativa befolkningsutvecklingen innebär minskat behov av lokaler och lägenheter. Det påverkar den framtida värderingen av koncernens byggnader (anläggningstillgångar).

Investeringstakten är hög i den taxefinansierade verksamheten (vatten och avlopp, renhållning) och finansieras från 2019 delvis med extern upplåning. Hög investeringstakt de kommande åren ökar behovet av extern finansiering.

Taxefinansierad verksamhet bedrivs från 2019 i bolaget Vatten och miljöresurs, som ägs av Härjedalens och Bergs kommuner. Ett annat samarbete som inleddes mellan Härjedalen och Berg 2019 var den gemensamma miljö- och byggnämnden.

Soliditeten i koncernen med hänsyn tagen till totala pensionsförpliktelser är 16 procent.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-09 16.03
av Åsa Evertsdotter