2020-03-19 17.12

Förslag: Ändrat datum för överlämning av skötsel av enskilda vägar

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att tiden för överlämning av skötsel av enskilda vägar förlängs till 1 oktober 2022.

Fastighetsägarna får på så sätt mer tid att organisera skötseln av sina vägar till exempel genom att bilda gemensamhetsanläggningar.

Även föreningar och personer kan få ersättning för underhåll

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår även ändring av kommunfullmäktiges beslut (KF § 105/2019) enligt följande:

Ersättningen på 1 000 kronor för sommar- och vinterunderhåll kan sökas av samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar för vägar där permanentboende finns. I avvaktan på gemensamhetsanläggning, och när väghållningen kan ordnas utan förrättning, kan bidraget även sökas av förening, annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter. Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig längd.

Samordning för vägar och gator

Längre tid ger kommunen möjlighet att samordna överlämnandet av enskilda vägar utanför tätorterna med överlämnandet av gatorna i tätorterna. Största delen av förändringarna bör vara klara till 1 oktober 2023, enligt den ursprungliga planen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet påverkar kommunens ekonomi i och med att förutsedda besparingar skjuts upp.

Justering av protokollet

Samhällsbyggnadsutskottets möte hölls 16 mars och protokollet justeras 23 mars 2020. Ärendet går efter kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-19 17.12
av Åsa Evertsdotter