2020-02-19 09.56

Fågelskyddsområde i Skorvdalen för att skydda kungsörn

Fågelskyddsområdets utbredning och omfattning av skydd i Skorvdalen.

Härjedalens kommunen har för avsikt att inrätta ett fågelskyddsområde i Skorvdalen enligt miljöbalken (7 kap 12 §). Området ska skydda kungsörn och dess revir.

Kommunen har antagit en detaljplan för ny fritidshusbebyggelse och skidliftar med nedfarter i Skorvdalen.

Ett skyddsområde påverkar främst markägarna och renskötseln.

  • Ett skyddsområde begränsar inte markägarens rätt att beträda området i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheterna eller vid jakt.
  • Inom skyddsområde medges inga bygglov.
  • Ett skyddsområde utgör inte hinder för att bedriva renskötsel.
  • Ingen ersättning betalas ut till markägare.

Innan kommunen fattar beslut om fågelskyddsområde har markägare och innehavare av särskild rätt till marken rätt att yttra sig över förslaget (24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd).

Kommunen har haft samråd med länsstyrelsen. Fram till och med måndag 30 mars 2020 kan markägare och berörda samebyar yttra sig om ärendet. Berörda markägare får ett brev om ärendet.

Mer information
Malin Bernhardsson, planingenjör
0687-161 50
malin.bernhardsson@berg.se

Cilla Gauffin
chef för miljö- och byggavdelningen
0687-163 50
cilla.gauffin@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-19 09.56
av Åsa Evertsdotter