2020-09-16 14.35

Beslut: Nya va-prioriteringar i Funäsdalen

Kommunstyrelsen har 16 september 2020 beslutat att skicka en förfrågan till länsstyrelsen för att prioritera om i de nya va-investeringarna i västra Härjedalen.

Länsstyrelsens föreläggande på Tänndalens och Funäsdalens avloppsanläggningar upphävdes när kommunens förslag (KS §45 2019-02-06) att avloppsledningen från Tänndalen till det nya avloppsreningsverket i Funäsdalen skulle vara färdigt 31 december 2021.

Tänndalens avloppsanläggning har under 2018 och 2019 klarat reningskraven med liten marginal.

Det råder högt exploateringstryck i Bruksvallarna och Ramundberget men avloppsanläggningarna i Bruksvallarna och Ramundberget kan inte ta emot mer avloppsvatten.

Från politiker har det kommit önskemål om att prioritera om och först bygga ledningen Ramundberget-Funäsdalen och sedan Tänndalen-Funäsdalen. Förslaget innebär även att skjuta på tidplanen för Funäsdalens nya avloppsreningsverk och att det ska vara färdigt 31 december 2023.

Länsstyrelsen måste godkänna omprioriteringen annars finns det risk för nytt föreläggande.

Protokollet från kommunstyrelsens möte justeras senast 18 september 2020.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-16 14.35
av Åsa Evertsdotter