2017-03-01 08.14

Medarbetarnas hälsa i fokus

Härjedalens kommun har fått möjlighet att delta i ett nationellt forskningsprojekt i samarbete mellan Linneuniversitet och SKL, Sverige kommuner och landsting för att förebygga stress och utmattning. Totalt deltar 19 kommuner och landsting. I länet deltar även Krokom och Ragunda. I Härjedalens kommun deltar personal inom Omsorgen i Socialförvaltningen samt personal från Barn, fritid och Kulturförvaltningen med ca 740 medarbetare. Urvalet bland dessa görs av forskargruppen på basis av deltagarnas svar på en enkätundersökning om bl. a. arbetets organisering, upplevda krav, stress och hälsa.

Projektet syftar till att undersöka personalens upplevda krav och resurser i arbetet och att pröva en metod för att förebygga stress och utmattning. Metoden heter kollegiala reflekterande samtalsgruppen och har utvecklats av Ulla Peterson, lektor vid Linneuniversitet.

Härjedalens kommun ser detta som ett steg i att arbeta förebyggande för att minska stress och utmattningssymtom. Metoden med kollegiala reflekterande grupper ska ses som ett komplement till övriga organisatoriska insatser som redan idag genomförs på arbetsplatser.

Härjedalens kommun har idag en sjukfrånvaro på totalt 5,4 % (2016) och har de senaste åren legat bland de lägsta i regionen. Sjuklönekostnaden fortsätter dock oroväckande att öka och ligger på hela 14 miljoner kronor på årsbasis.
Långtidsfrånvaron (=60 dagar och däröver) har minskat sedan 2014 och ligger på 36 %.
Sjukfrånvaron hos kvinnor fortsätter att öka och ligger på 6,4 % medan den minskar för män 2,5 %. Sjukfrånvaron bland yngre (upp till 29 år) och äldre (50 år och däröver) medarbetare har ökat och ligger på 4,3 % respektive 6,5 % medan den har minskat i åldersgruppen 30-49 år och ligger på 4,4 %.

-Vi ser det här som ett naturligt led i att arbeta proaktivt och förebyggande med våra medarbetares hälsa. Jag hoppas att så många som möjligt som kan vara aktuella tar chansen att delta. Det ska bli intressant att se vad utvärderingen av just den här metoden ger vid handen och vilka resultat vi får, säger Britt Paju, HR-chef.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-01 08.14
av Ingela Kälvedal