2017-06-05 08.02

Jämtlands räddningstjänstförbund

Under en tid har en diskussion förts i media avseende villkoren för våra deltidsbrandmän. För att förtydliga ägarkommunernas inställning i frågan vill vi förmedla följande information:

  • Det övergripande avtal som tecknats har (i enlighet med den modell som vi under en lång följd av år brukat i Sverige) tecknats av arbetsmarknadens parter. Efter förhandling enades man om den utformning som avtalet har idag.
  • Detta avtal innefattar förändrade ersättningsformer. Till exempel har en höjd grundersättning införts medan andra delar har fått minskad ersättning.
  • Vad gäller Jämtlands RäddningstjänstFörbund (och för deras ägarkommuner) så innebär avtalet en merkostnad på ca 3 miljoner årligen. Löneökningen för gruppen deltidsbranmän är ca 6,8%. Detta överstiger med mycket stor marginal vad andra grupper på Svensk arbetsmarknad erhållit i årets förhandlingar.
  • Jämtlands RäddningstjänstFörbund är ett förbund med ansvar för räddningstjänsten i Strömsunds, Krokoms, Östersunds, Bergs, Bräckes, Härjedalens och Ragunda kommuner. Verksamheten styrs politiskt av ett ägarsamråd och en direktion och med en tjänstemannaledning underställd räddningschefen. Från ägarkommunernas sida har vi fullt förtroende för hur verksamheten sköts, Vad gäller det uppdrag som man ansvarar för har bedömningar och planer utformats utifrån den situation som råder. Omfattningen av uppsägningarna är att ett 50-tal av 400 anställda förvarnat om uppsägning. Inom förbundet brukar en personalomsättning ett ”vanligt” år vara ca 50 personer (på årsbasis). Det problem som nu uppstår kan vara av lokal karaktär, dvs att många inom en viss stations område har förvarnat om att de tänker sluta sin anställning. Planer finns för hur detta på bästa sätt skall hanteras. Rekrytering av brandmän/kvinnor pågår ständigt och ytterligare kampanjer planeras.

Vår förhoppning är att medborgare, företagare och besökare i våra kommuner skall känna trygghet i att det finns en fungerande räddningstjänst; att intresserade skall se att detta är ett intressant och viktigt uppdrag med rimliga och överenskomna villkor att söka sig till samt; inte minst; att våra deltidsbrandmän ute i kommunerna skall känna uppskattning och tacksamhet utifrån den viktiga insats de gör.

Åtgärdsförslag BRF och JRFPDF (pdf, 76.5 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-06-05 08.02
av Henry Jonasson