2017-04-25 16.00

Info om länets nya folkhälsopolicy

Under kommunfullmäktige den 24 april var Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg från Region Jämtland Härjedalen och informerade om den nya folkhälsopolicyn som samtliga kommuner i länet ställt sig bakom. I policyn har kommunerna och Region JH bestämt att fokusera på fyra områden, trygga uppväxtvillkor för barn och unga, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljöer samt delaktighet och inflytande.

Hallman redogjorde för hur policyn vuxit fram och vikten av samverkan mellan kommunerna och Region JH. I länet finns både ett tjänstemanna- och politiskt nätverk med representanter från respektive kommun. Han berättade också om hur viktigt det är att knyta folkhälsoarbetet till EU2020 med särskilt fokus på punkten ”Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom” där det slås fast att medlemsstaterna ska främja fullt deltagande i samhället och utöka möjligheterna till sysselsättning. Såväl nationella mål som EU:s hälsopolitiska styrdokument, WHO Hälsa 2020 samt FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska beaktas.

Nu är det upp till varje kommun att utarbeta handlingsplaner utifrån de fyra valda fokusområdena.

Länk till Görans Hallmans presentation på KFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till Jämtlands läns folkhälsopolicy 2016-2019PDF (pdf, 4.8 MB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-25 16.00
av Ingela Kälvedal