2016-11-15 11.08

Ny politisk organisation föreslagen

Härjedalens kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. Årets ekonomiska resultat prognostiseras till cirka minus 18 miljoner kronor. Prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivs ner, vilket innebär stora ekonomiska utmaningar kommuner.

Minskade intäkter innebär att kostnaderna måste minska, vilket med stor sannolikhet kommer att innebära att kommunens verksamheter måste ses över och omprövas.

Ett förslag på ny politisk organisation har tagits fram i syfte att effektivisera de politiska processerna och förtydliga den politiska styrningen. Det innebär att nämnderna; socialnämnden, nämnden för bildning, fritid och kultur samt miljö- och byggnadsnämnden avvecklas och att tre nya utskott bildas under kommunstyrelsen.

Ärendet behandlades på ett extrainsatt kommunstyrelsemöte den 9 november. Där föreslog kommunstyrelsen fullmäktige att anta det utskickade organisationsförslaget. Beslutet var inte enhälligt, ärendet avgjordes efter omröstning. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Ärendet ska nu till kommunfullmäktige för beslut den 21 november.

Innan dess kommer kommunalråd, oppositionsråd och kommunchef att besöka Leksands kommun som har en liknande politisk organisation.

Den nya organisationen planeras träda i kraft 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att:
Fastställa ny politisk organisation.
Inrätta jävsnämnd.
Avveckla socialnämnden, nämnden för bildning och kultur, miljö- och byggnämnden samt entlediga ledamöter i ovanstående nämnder.
Upphöra med årsarvoden i ovanstående nämnder.
Fastställa reglemente för kommunstyrelsen.
Fastställa reglemente för jävsnämnd.
Fastställa ersättning till förtroendevalda.

-Jag ser det här som ett förslag i den riktning vi började gå för några år sedan, när diskussioner påbörjades om hur kommunen ska organiseras. Vi har väl upplevt ett litet vakuum där förslag inte realiserats, utan bara lever vidare i diskussionerna. Nu går vi i skarpt läge och föreslår att kommunstyrelsen får det övergripande ansvaret över verksamheterna, säger kommunalråd Anders Häggkvist (C).

-Om vi kan göra beslutsgången mer effektiv och korta ledtiderna så är det vår skyldighet att presentera sådana förslag. Att ställa krav på andra att slimma sin verksamhet och inte göra något själv är inte ansvarsfullt. Vi hoppas på verkstad och resultat, avslutar kommunalråd Victor Ericsson (M).

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-15 11.08
av Henry Jonasson