2016-11-08 09.20

Ny organisation i omsorgen

Socialnämnden har fattat beslut att från 1 oktober börjar ett pilotprojekt i äldreomsorgen och LSS funktionsstöd. Det är i linje med arbetet med organisationsutvecklingen som påbörjades i augusti när EBU- (Ensamkommande barn och unga) verksamheten blev ett eget verksamhetsområde.

Socialförvaltningen organiserar nu ett äldreomsorgsområde i västra Härjedalen som omfattar all äldreomsorg i Funäsdalen, Hede och Vemdalen samt ett LSS-område som omfattar all LSS-funktionsstöd i Härjedalens kommun. Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar är också organiserad som ett område med en egen områdeschef och områdesledning.

Inspirationen bakom den nya organisationen kommer från goda exempel som vi har studerat i grannkommunerna. De har utvecklat sina socialförvaltningar på liknande sätt och åstadkommit högre kvalité för medborgarna, effektivare ledning av verksamheten, bättre arbetsmiljö för medarbetare och därtill bättre ekonomi!

Lokala ledningar i olika områden i glesbygden ger en ökad kvalité för våra medborgare genom en kortare väg till ansvariga med beslutsmandat och en bättre lokalkännedom om befolkningen och områdets specifika karaktär. Det skapar en bättre förmåga att rekrytera och behålla vikarier och fast anställda vilket ger kontinuitet mot våra invånare och därmed en bättre kvalité.

I områdets ledning ingår samtliga professioner som områdeschef, enhetschefer, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Denna ledningsstruktur skapar förutsättningar att inom ledningen få en helhetsbild av aktuella behov och insatsernas kvalité. Det ger också en bättre möjlighet att följa medarbetarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö.

Den nya områdesorganisationen gagnar också samarbetet med de lokala hälsocentralerna i området och skapar bättre förutsättningar för specifika lösningar som ger en bättre kvalité mot medborgaren och kostnadseffektivare samordnade lösningar inom hälso-och sjukvården.

Områdeschefen ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp och chefsnivån avdelningschef avvecklas. Genom denna förändring av ledning och styrning samt verksamhetsansvar nås ett bättre medborgarperspektiv i högsta ledningen som ger förutsättningar till att fatta bra kortsiktiga och strategiska beslut.

Våra områdeschefer är Helena Bredesen på EBU, Eva-Lotta Lundin för Området Västra och Anneli Stenberg för LSS-Funktionsstöd.

Leif Nilsson (M), Socialnämndens ordförande, Härjedalens kommun

Leif Nilsson (M), Socialnämndens ordförande

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-08 09.20
av Henry Jonasson