2016-05-27 14.17

Fortfarande oklart om fiskdöden

I början på april påträffades en mängd döda fiskar nedströms Lofsåns kraftverk, i Härjedalen. En sportfiskare hade under en fisketur konstaterat att ett större antal döda öringar flöt i vattendraget.

Kontakt med kommunen togs och utredning om vad orsaken kunde vara startades. Ett antal döda fiskar togs omhand av kommunen och sändes till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) för analys.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet gällande all vattenverksamhet och ett ärende påbörjades även där.

Svar från SVA inkom i början på maj och analyssvaren konstaterar att fiskarna dött hastigt.

”Aluminiumhalter och järnhalter i gälar och lever bedöms från toxikolisk synpunkt enligt litteraturuppgifter som inte anmärkningsvärda. Fiskarnas obduktionsbild och de utförda mikrobiologiska undersökningarna (bakteriologisk undersökning av gälarna och njuren samt virologisk undersökning av inre organ) talar för att de dog en plötslig död.”

Enligt meddelande från Länsstyrelsen, framkommer att:

”Vi har gått igenom underlaget med de döda fiskarna igen och även redovisningen från er. Vi kan inte se att det finns någon koppling mellan de döda fiskarna och till driften av kraftverket. Härjeåns kraft har skött regleringen enligt de villkor som följer av domen och någon annan orsak kopplad till kraftverket har inte kommit fram.”

Då Länsstyrelsen avslutat sitt ärende gällande driften av kraftverket, kommer Härjedalens kommun att inleda ett större projekt för att på längre sikt utreda och förhoppningsvis, få svar på hur fiskdöden uppstått.

Området är bland annat hårt drabbat av försurning och det finns en mängd bakgrundsdata att tillgå till projektet. Detta arbete ska påbörjas snarast i samråd med Länsstyrelsen och Ljusnan/Voxnan Vattenvårdsförbund.

Kontakt har tagits med forskare på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), för rådgivning i ärendet och arbetet med att klargöra orsaken till fiskdöden fortsätter.

Frågor:
Janne Gabrielsson
Samordning Kalkning/Fiske/Vattenfrågor
Tel: 070-594 16 06
janne.gabrielsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-05-27 14.17
av Henry Jonasson