2015-05-08 17.10

Skrivelse till infrastrukturminister

Härjedalens kommun ser med stor oro på beslutet att göra en omdragning av Europaväg 45, den så kallade Förbifart Sveg. Det är en fråga som engagerar hela kommunen och samlar även ett brett parlamentariskt stöd.

-För en av Sveriges kommuner med störst besöksnäring anser vi att vägarna in till kommunen måste bli bättre – och enklare, inte dras förbi, säger kommunalrådet Gunilla Zätterström Bäcke.

Kommunalrådet har vid en träff i Stockholm på Näringsdepartementet lämnat en skrivelse, undertecknad av kommunalrådet och oppositionsrådet, till infrastrukturminister Anna Johansson med fyra frågor och synpunkter som kan ligga till grund för framtida beslut.

-Vi vill att det görs en ny utredning/förstudie utifrån nuläge. Vi har bjudit in henne en inbjudan till kommunen, säger kommunalrådet.

-Vi har tagit del av den utredning som ligger till grund för beslutet. Den uppdaterade versionen av utredningen är gjord år 2002. För oss verkar det närmast osannolikt att man kan gå till beslut på dessa grunder, då situationen idag naturligtvis är en helt annan än den var för 13 år sedan. Som minimum borde en ny konsekvensanalys göras, med relevanta och uppdaterade underlag. Vidare finner vi det mycket märkligt att utredningen inte nämner turismen under sommarmånaderna som en faktor.

Faktum är att för i stort sett alla företag som har direkta intäkter av vägturism och förbipasserande i Sveg, är sommaren absolut störst, både omsättningsmässigt och lönsamhetsmässigt.

Vidare är vår uppfattning att en eventuell omdragning av E45 skulle få närmast katastrofala följder för Sveg som ort vad gäller arbetstillfällen. Ett antal företag berörs direkt av en minskad trafik genom minskad omsättning och lönsamhet, men långt fler kommer att drabbas indirekt genom negativa spridningseffekter. Det råder ingen tvekan om att en omdragning av E45 riskerar att medföra en rad företagsnedläggelser i Sveg. Vi ser det som högst otroligt att de för Svegsbygden negativa faktorerna skulle uppvägas av att nya serviceföretag skulle uppstå utmed den föreslagna vägsträckningen. Enbart trafikanter räcker inte till för detta, utan det krävs även en lokal marknad vilket saknas på dessa orter.

Kommunen vill också framhålla att med den nya sträckningen finns inga naturliga stopp mellan Orsa och Åsarna. Det är en sträcka som tar tre timmar att köra och vi befarar att detta medför vissa risker ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Utan tvivel skulle en ny sträckning medföra kortare resväg för vissa trafikanter. Vi ser emellertid också att körsträckan riskerar att bli längre för många, nämligen för de som ska till Sveg eller västra Härjedalen. Den nya naturliga avfarten in mot Sveg och västra Härjedalen kommer att flyttas längre norrut och ge längre resväg.

Vi bedömer att attraktionskraften för Sveg och Härjedalen kommer att försämras i takt med att serviceutbud och skatteintäkter minskar. Vi har fört en del diskussioner med destinationsbolagen i vår närhet, Destination Funäsfjällen, Destination Vemdalen och Destination Lofsdalen. Liksom oss är de djupt oroade av denna eventuella förbifart. Alla dessa destinationer ser stor utvecklingspotential i sommarturismen och har långt gående planer på expansion, men vid en förbifart skulle självklart dessa planer revideras med tanke på ett minskat underlag av spontanbesökare.

Vi anser att Sveg idag är en bra knutpunkt i Norrlands inland, med Europaväg, järnväg och flyg. Vi vill inte se denna knutpunkt slås sönder. Sveg är centralort i Härjedalen som är det enda landskapet i landet som inte har någon stad. Vi är otroligt beroende av turister och förbipasserande. Vi har ingen tillverkningsindustri i någon större omfattning och de absolut flesta företag verkar inom tjänstesektorn, säger kommunalrådet Gunilla Zetterström Bäcke.

Frågor besvaras av:
Kommunalrådet Gunilla Zätterström Bäcke (s)
Oppositionsrådet Victor Ericsson (m)


E45

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-05-08 17.10
av Ingela Kälvedal