2015-03-25 09.29

Folkhälsan blir bättre men . . .

Folkhälsan blir bättre – men inte på lika villkor. Bland unga vuxna män i Jämtland Härjedalen syns en positiv utveckling med en minskad riskabel alkoholkonsumtion, dagligrökningen har sjunkit betydligt för kvinnor i medel-åldern och en större andel äldre kvinnor rapporterar god hälsa jämfört med tidigare. Samtidigt finns det också utmaningar. Det visar undersökningen Hälsa på lika villkor.

Närmare 70 procent av befolkningen i Jämtland Härjedalen upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Samtidigt som folkhälsan i länet har förbättrats jämfört med tidigare mätningar, så finns fortfarande tydliga skillnader mellan olika grupper. Exempelvis skattar personer med funktionsnedsättningar sin hälsa lägre än övriga befolkningen. Det finns också utmaningar inom ett flertal andra områden.

– En större andel kvinnor än män upplever ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Särskilt stor är skillnaden i gruppen unga vuxna, 16-29 år, där 30 procent av kvinnorna och 10 procent av männen anger ett nedsatt välbefinnande, säger Frida Hansson, folkhälso-samordnare i Region Jämtland Härjedalen.

– Trenden från år 2006 till år 2010 är att andelen med fetma ökar för att sedan ligga mer stabilt fram till år 2014. Cirka hälften av länsinvånarna är överviktiga eller feta och fetma är vanligast i medelåldern, säger Frida Hansson.

När det gäller social samvaro är män 65-84 år den grupp som deltar i sociala aktiviteter i lägst utsträckning. Bland kvinnor i samma ålder har deltagandet ökat något.

– Genomgående visar resultatet att utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar har stor betydelse för hälsoutfallet. Mot bakgrund av det behöver skillnader i hälsa beaktas i hög utsträckning när främjande och förebyggande insatser planeras, säger Frida Hansson.

Folkhälsa

Fakta om "Hälsa på lika villkor"
Vart fjärde år deltar Region Jämtland Härjedalen och kommunerna med ett utökat urval i Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor. År 2014 var tredje gången hittills. Enkäten skickades då till totalt 9 600 invånare i åldrarna 16-84 år i Jämtland Härjedalen. Av dem svarade 5 148 invånare; 52,5 procent.

Syftet med enkäten är att ge en bild av hur befolkningen mår, om det skiljer sig mellan olika grupper och hur det förändras över tid. Resultatet ska Region Jämtland Härjedalen och kommunerna använda som underlag för beslut om vilka insatser som behövs för att förbättra folkhälsan i Jämtland Härjedalen.

På nästa kommunfullmäktige (13 april)  i Härjedalen kommer representanter från Folkhälsocentrum och presenterar resultatet för Härjedalens kommun.

För mer information:
Frida Hansson, folkhälsosamordnare på Folkhälsocentrum, Region Jämtland Härjedalen. 063-14 24 89  frida.hansson@regionjh.se

Mer om Hälsa på lika villkor finns att läsa på:

www.regionjh.se/folkhalsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.folkhalsomyndigheten.se/nationella-folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-03-25 09.29
av Ingela Kälvedal