2015-08-28 07.52

En organisation för framtiden

För att få en mer kostnadseffektiv och strukturerad politisk organisation samt tjänstemannaorganisation har Kommunstyrelsen beslutat om att låta göra en organisationsöversyn i kommunen.

En direktupphandling av konsulttjänst har därför gjorts där Public Partner som är specialiserade på och har lång erfarenhet av organisationsuppdrag i kommunal verksamhet, har fått uppdraget.

Den 1/9 kommer två konsulter på Public Partner hit för ett första inledande möte med deltagarna i den styrgrupp som har bildats bestående av KLU och ledningsgruppen. Här kommer upplägg, avgränsningar och tidplan för projektet att ”spikas”. Senast den 30/11 ska Public Partners komma med förslag till beslut.

Den nya organisationen ska träda ikraft senast den 1/6 2016.    

Bakgrund

Kraven på en gemensam, anpassningsbar och kostnadseffektiv koncernledningsfunktion ökar i takt med att vi som kommun ska ta höjd för vart vi vill vara inom de närmaste 20 åren m a p översikts- och lokalförsörjningsplan, teknik-/bredbandsutveckling, näringsliv, befolkning och ökade skatteintäkter. Det gäller varumärket både som kommun och som arbetsgivare. Behovet av att implementera ett koncernledningssystem är avgörande för att vi ska kunna ha kontroll på verksamhetens processer och arbetssätt i syfte att säkerställa att vi gör rätt saker i rätt tid och till rätt kostnad och bästa kvalitet gentemot medborgare/kund, medarbetare, utveckling, ekonomi. Kort sagt vi måste bli bättre på att följa upp och säkerställa att vi verkligen genomför fattade beslut.

Bl.a. följande aspekter kommer att genomlysas:  

  • Vi behöver få en tydlighet i hela ”affärsplaneprocessen” med ökad målstyrning, utifrån de fyra målperspektiven medborgare, verksamhet, ekonomi, medarbetare; uppifrån och ner på de olika organisatoriska nivåerna och ner på individnivå för att få en tydlig koppling mellan MÅL ->RESULTAT ->UTVECKLING
  • Vi behöver också tydliggöra chefsuppdraget när det gäller ansvar och befogenheter i förhållande till kommunens reglementen och delegationsordningar.
  • De administrativa processerna behöver ses över för att skapa enhetliga rutiner och IT-system som kan kommunicera med varandra. Vi har alltför mycket av ”juridiska stuprör” d.v.s. sekretess som förhindrar informationsutbyten mellan förvaltningarna. Vi behöver se över nämndorganisationen, ekonomi- och controllerfunktionerna på samma sätt som vi tidigare har centraliserat HR- och PA-/lönefunktionen.
  • Vi måste intensifiera arbetet med att skapa en koncerngemensam kultur där kundfokus är A och O och där det är naturligt att hjälpas åt och samarbeta över organisationsgränserna allt utifrån koncernens bästa.
  • Vi behöver helt enkelt certifiera vårt service- och tjänsteutbud/-åtaganden, vårt varumärke, kvalitets- och miljöarbete. Med ett ledningssystem kommer vi att visa både koncernens ambition att höja ribban för sin verksamhet samtidigt som det är en kvalitetsstämpel.

// Gunilla Zetterström-Bäcke kommunalråd (s) och Ola Regnander tf kommunchef

Gunilla Zetterström Bäcke

Gunilla Zetterström Bäcke berättar om ny organisationsöversyn.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-08-28 07.52
av Henry Jonasson