Informationstavla Hogdalsbygden

Klicka på bilderna för ett större format.

Informationstavla Hogdalsbygden

Buerie båeteme Hogdaelien voenese

Buerie båeteme Hogdaelien voenese, Sveerjen geografiske gasketsiehkie!

Hogdaelievoenem eadtjohke lea jïh buerie jaahkoem båetije biejjide åtna. Gietskievoetem gaajhkide hijven lea jïh buerie jielemekvaliteetem vadta, daesnie mijjieh jielemem skaepiedibie guktie sïjhtebe jieledh! Gåessie tjaebpies eatnemem, stoerre skåakigujmie, baektieh jïh gellieh jaevrieh, Hogdaelievoenem gaajh hijven sijjem almetjidie mah sijhtieh vijredh jïh gööledh. Daesnie datne maahtah kaanovem jïh vïnhtsem leejjedh, sygkeldidh, laavkodh jïh vaanterdidh. Pryövh naaken dejstie jaevrijste mah ovmessie guelieh utnieh. Daelvege dle guhkies skovterelaategh jïh laategh vuertieminie.

Vijreme jïh gööleme
Dïsse mij sæjhta maahtoem vïjremisnie jïh vuetjiemisnie övtiedidh dellie buerie nuepieh gååvnese. Sarvevuetjeme-banah jïh bïegkeröövre-vuetjemegåetiem gååvnese jïh aaj aktem vuetjemesimulatovrem gååvnese.

Geografiske gasketsiehkie
Hogdaelievoenem tjaebpies dajvem lea jïh gellieh ovmessie smaave voenh gååvnese. Ytterhogdaelie njaalmeldh gåhtjoen ”Herjedaelien Venedige” dan gaavhtan voenem tjaetsie-gaskesne gællesje.

Gielteges kultuvre jïh histovrijem dajvesne
Dejtie mah kultuvreïedtjem utnieh gååvnese jïjnje vuejnedh. Överhogdaelie dovletjegåetie aktem vuesiehtimmiem Överhogdaeliekraanijste vuesehte. Dah leah Europan båarasommes kraanah, 1070-1140 jaepiej miereste. Datne maahtah Ängersjön skåajjemuseeumasse,Vänsjö faamoemuseeumasse, Kvistabäckenen dïmperejuhtemegeajnose mïnnedh jïh Fåssjödaelien goernegåatan mïnnedh mij 1700 miereste lea. Daesnie aaj tjaebpies sïeterh, stoerre el-faamoedammah jïh gielteges eatnemereservaath. Hijven Ragnhildgearkan jïh Ragnhildhaavtan, Lill- jïh Storgumskroeptide, Gierkie-gæstojde, Örafååhperasse jïh Fnussjenen vååltestahkese aaj mïnnedh. Hogdaelievoenesne tjaebpies gærhkoeh aaj gååvnese jïh tjaebpies hïejmevoenegaertenh gusnie giesieprïhtjhgåetieh jïh jeatjah darjomh lea.

Saavrese
Faaleldahkem stoerre mijjen voenesne. Daesnie datne maahtah tjengkerem tjïektjedh, voejedh, crossem vuejedh, sjeejsedh, tennisem jïh minigolfem spealadidh. Ytterhogdaelesne aktem buerie vïtnedimmiegåetiem jïh aktem tjaebpies spinningegåetiem gååvnese. Tjengkere tjïektjemem guhkiem stoerre ïedtjem almetjidie Ytterhogdaelesne orreme. Svedjevaellesne, gusnie Tord Grip jïh Tony Gustavsson dej kaarrieride eelkigan, dam saavremem annje jolle daltesisnie spealeden.

Buerie båeteme mijjen luvnie Hogdaelievoenesne tjöödtjestidh!

Ihke jienebh bïevnesh darjomi- jïh vuesiehtimmiej bïjre gaavnedh jïh aaj daatoe jïh boelhkh ovmessie evenementi bïjre lohkedh, vuartesjh daesnie: hogdalsbygden.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-26 08.09
av Henry Jonasson