Informationstavla Härdalsbygden

Klicka på bilderna för ett större format.

Informationstavla Härdalsbygden

Buerie båeteme Härdalen voenese

Buerie båeteme Lillhärdaalan – dah vïjhte jaepieboelhki voene
Daesnie dah guarkajin ahte hijven sijjieh lij årrodh. Voestes herjedaelien almetjem mij byjjes paehpierisnie tjåådtje lea Härulg Hornbrytare. Vaajesem sov bïjre jïh sov jielemen bïjre gieltege lea. Dïhte tjåådtje goh statye byögkeles voenesne sov gåmma Helgan ektine.

Högene aktem Sveerjen tjaebpemes hïejmevoenegaertienijstie, båarasommes gåetiejgujmie mah1600-taaleste. Gaertenem aktem gielteges histovrijem åtna jïh aaj saakestimmide Stoerre Märeten bïjre jïh tråalledööpmije prossesi bïjre, mah aaj 1600 taaleste lea. Gærjagåetesne, stuarakontovresne jïh lillhärdal.se datne maahtah litteratuvrem voenen histovrijen bïjre gaavnedh.

Gïjredaelvesne gåessie saanja-lopme jïh tjarve dïhte ræjvoesvoetem vadta. Guhkies fealadimmieh lopmedoenehkinie jïh treavkajgujmie laateginie datnem guhkiem olkese åenehks tïjjine buakta. Dajvesne jienebh goh 100 mïjlh laategh gååvnese. Vuartesjh jienebh daesnie: lillhardalssk.se

Gïjre seente båata, bene varki. Jis tuvrem åtnah åadtjoeh dajveplåamsterem Mosippam vuejnedh, mij sapmeren tjïrrh beetsehkisnie sjædta, kraanna minngemes lopmine. Daesnie gellieh sjædtoesijjieh ihke gåarede vueptiestidh.

Giesien datne maahtah ovmessie alka-laavkomem veeljedh guktie doesth. Fuersiem heamturelaavkomem faala gusnie “ krovhtesne laavkodh” guktemslaakan. “Playam” Härjeåjaevrien lihke gællesje gusnie guhkieh gaedtieh jïh baahke tjaetsiem. Orrmojaevrien laavkomesijjie lïhke gællesje.

Herjejeanosne, voenen åerie, ij naan aejkieh guelehtsh sjidtieh. Gellieh mïjlh ovregleereme tjaetsine, göölemem goh heamturem darjoen. Daesnie dååpmehkh jïh haerriem trööjjes. Jeanoem aktem dejstie bööremes haerriedåehkijste vuelie Norrlaantesne åtna. Gellieh göölesjaevrieh faalen, Stensjön gusnie raavrh jïh gïengeles Orrmojaevriem gusnie trolling-håagkomem darjoen jïh jienebe. Lohkh jienebh göölemen bïjre: lillhardal.sr

Gaajh jïjnje muerjieh gååvnese. Laadtegh, sirrieh, tsietsehthmuerjieh jallh jokngh bæhtoem dievhtieh akten iehkedsbiejjesne. Tjaktjem dan tjaebpies klaeriejgujmie lea vijremeboelhkem. Sarvem jïh bïernem maahtah vijredh, jïh aaj ledtieh jïh njåemelh. Daesnie boelhkem ryöknoen goh åvtelen vijremem jallh mænngan.

Daelvege dle sïejhmemes jïjnje lopme faala. Dellie aaj boelhkem guhkies iehkiedidie gusnie ræjhkoes kultuvrejieleme lea. Siebride gellieh leah jïh jïenebh eadtjohkealmetjh vuertieminie. Mïnnh aaj Lillhärjåbygget gaertenen gåajka. Ij naan geajnoem gaertienasse, menh lea annje aktem jielije gaertenem bijjene vaeresne.

Buerie båeteme – akten dygnese jallh jieliemasse!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-26 08.09
av Henry Jonasson