Informationstavla Älvros

Klicka på bilderna för ett större format.

Informationstavla Älvrosbygden

Buerie båeteme Älvrosese

Älvrose Ljusnan gaedtien lïhke gællesje. Nommem 1200 taaleste båata jïh daaroengïelesne baakoem goerkele ahte göökte jeanoeh njåålmedahkem darjoen. Nommen daaroen maadtoe lij

Ælfuar os jïh Noerhtejeanoen johkenjaelmie Ljusnanse lea. Älvros medeltïjjesne båeries gålkoelasjbaalkan lïhke gællasji – Härjulfbaalkam, mij Herjedaelien tjïrrh böötin jïh orrijin S:t Olofen kraevien lïhke Nidarosesne, mij daelie Tråante.

Aktem gærhketjem gujht voenesne joe dellie lij. Aatijste mah gaavneme lea aktem ruevtiejaepiekraeviem mij gååvnese, måedtie vijremesvaalkh mah vijremesvaalkesysteemesne meatan leah, ruevtiebeetsuvh, tjaetsiejuhtije vietjerh, slagvarpe jïh jienebh goh 60 blästervuebnieh mah medeltïjjeste båetieh.

Aktem biehkiem Älvroseste gåarede aaj eatneme-museeumisnie Skansene, Stuehkesne vuejnedh. Desnie Älvrosgaertene gååvnese mij aktem sjïere noerhtesvïenske gaertenem, ståapoejgujmie Älvroseste ihke jielemem 1600 taalen nuelesne vuesiehtidh gosk aalkoem 1800-taalesne. Akten gaertienisnie mij seamma stoerre goh Älvrosgaertenem 1800-taalen aalkovistie utni aktem hierkiem, vïjhte govsh, vïjhte gaelpieh, njielje gaajhtsh, göökte tjillegh, göökte buehkieh, luhkieakte sïrvh jïh göökte laamph. Barkoem kreekigujmie vihkielommes jieliemisnie lij. Tjohkehts eatnemh jïh stoerre leevehskåakh nuhtjin goh gåatoemasse jïh gåatomelaantese. Skåakejielemem ovmessie aatijste, vijremem, göölemem jïh åesiestimmiem goh vuaksajgujmie, lij vihkeles lissiebarkoeh ihke dejpeli jielemem buektedh. Giesege dle laanteburriem jïh barkoem kreekigujmie mejgujmie gïehtelin. Daelvege dle ålmide skåajjesne barkin jïh sjeltiej gåajka mïnnin.

Älvrose – voenem göökte gærhkoejgujmie
Älvrosen orre gærhkoem jaepiem 1883 illeldahkesne lij jïh pruvhkien abpe jaepesne gusnie aktem tjåanghkenimmiegåetiem aaj. Båeries medeltïjje gærhkoem, sov klahkastapelinie, gaedtien lïhke gællesje, noerhtejeanoen luspesne jïh ajve giesege pruvhkien. Båeries gærhkoem 1570-80 taalesne bigkin jïh dan sæjjan 1638 juhtin gusnie daelie tjåådtje ihke 1730 taalesne jeatjahtehtin mænngan gosk bigkeme. Tjognh 1700 taaleste gærhkosne gååvnese mij gorredamme, vuesiehtimmien gaavhtan aktem kristneldheengkelem jïh aktem kristneldhgaeriem.

Daelvege maahtah lopmedoenehkinie böönese Andåsjaavran vaeltedh. Herjedaeliegaertenen lïhke laavkomesijjiem gååvnese mij voenedåehkiem buerielaakan vaarjele. Voenen saavreseplehtesne datne aktem juelkietjeengkereplehtiem gaavnh, tenniseplehtiem, bouleplehtiem jïh aktem eatneme-campingem. Skåajjesne jïh eatnamisnie datne maahtah muerjieh tjöönghkedh, vijredh, mosippam vuejnedh jïh saavredh. Voenen almetjh leah væjkeles orreme, sjïere tjoejkemelaateginie. Musihke aaj buerie vuekiem voenesne. Gellieh væjkeles spïelijh Älvroseste båetieh. Giesege dle såemies aejkien laaroedaantsomem stealladien.

Buerie båeteme!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-26 08.09
av Henry Jonasson