Framtidens position

Projektet Framtidens position har blickat framåt och beskriver i en slutrapport 2020 framtidsmöjligheter för Härjedalens kommun och hur kommunen kan arbeta för att ta sig dit.

Härjedalens kommun står, precis som många andra kommuner, inför framtida utmaningar. Frågor som rör befolkningsökning, digitalisering, kompetensförsörjning och etableringar är komplexa för landsbygdskommuner.

Rapportens förslag till fortsatt arbete

 • Fortsätta arbeta med att etablera en positiv bild och känsla i Härjedalen, framförallt hos invånarna själva men även utåt. Under arbetet återkommer en - något skämtsam - jargong att Härjedalen är lantligt och tråkigt. De allra flesta är överens om att de trivs bra i Härjedalen. Den urbana normen är så stark att det blir lätt att glömma bort landsbygdskommunens många fördelar: Närheten mellan människor, lugnet, naturen och annat.
 • Fortsätta jobba med dialog i de områden som är konfliktfyllda, främst frågor om markanvändning. Starta samarbetsprojekt och dialog om markfrågor tillsammans med forskare i miljökommunikation och naturresurshantering från Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Berätta om de ekonomiska utmaningarna för medborgarna. Indragen service slår mot småbyar, framförallt socialt. I viss mån kan digitala lösningar, till exempel för bibliotek, vara en lösning.
 • Det är svårt att bo i Härjedalen för den som inte kan köra bil. Kollektivtrafiken går sällan och kostar. Det gör att framförallt ungdomar, nyanlända och pensionärer har svårt att ta sig till butiker, myndigheter och liknande. Det kan vara avgörande för om ungdomar eller nyanlända väljer att bo kvar.
 • Infrastrukturen begränsar möjligheterna till pendling inom kommunen, transporter för näringslivet och resor till turistorterna för besökare utan bil. Upprustning av inlandsbanan, E45:an och järnväg mellan Funäsdalen och Hede skulle påverka Härjedalen positivt.
 • Samarbete med andra kommuner om fritidshus. Regional eller nationell samordning krävs.
 • Näringslivssatsningar i fler branscher än turism för att sprida riskerna. Gröna näringar eller industri kopplat till Härjedalens förutsättningar är områdena med mest potential. Skogsnäring, livsmedelsproduktion och fortsatt arbete för att bredda turismnäringen är av intresse för Härjedalens kommun.

Rekommendationer för att nå framtidens position

Rekommendationer för framtidens befolkning

Det krävs krafttag för att motivera och stimulera unga att utvecklas här och välja att stanna. Kommunen ska arbeta med att förändra attityder kring platsen. Det behöver ske parallellt med utbildning, sysselsättning och boende.

 • Satsa på de som vill stanna.
 • Arbeta med att öka stoltheten och förändra attityder i kommunen i stort.
 • Öka ungas delaktighet i lokala frågor och fortsätt arbeta med ungdomsrådet.
 • Skapa variation av fritid och sysselsättning, exempelvis genom relevanta utbildningar i kommunen.


Rekommendationer för framtidens service och småorter

 • Arbeta för att upprätthålla kommunal service. Det är nödvändigt med nya innovativa lösningar. Digitalisering ger nya möjligheter.
 • Håll koll på kommersiella serviceaktörer och stötta dem för att förebygga problem.
 • Kommersiell service på små orter kan vara en viktig del för den lokala sammanhållningen.
 • Fara att bara satsa på en näring. Klimatförändringar ger ökad sårbarhet. Färre snödagar påverkar turistnäringen. Skogsnäringen och andra gröna näringar är viktiga att satsa på, framförallt lokal förädling och produktion som skapar sysselsättning. Satsningar från kommunens sida bör fokusera på kompetensförsörjning och utbildning i relevanta näringar.
 • Det är alltid bättre att vara proaktiv än reaktiv och stötta lokal anpassning av service innan den läggs ner eller dras in.


Rekommendationer för framtidens digitalisering

Det är viktigt att kommunen vet vilka digitala lösningar som behövs. En del ligger på kommunal nivå, andra på övergripande nivå och behöver drivas på regional eller nationell nivå.

 • Kommunen kan söka projektmedel för att digitalisera skolundervisning och bibliotek.
 • Att samla kommunens ärendehantering i en kommun-app ligger på regional nivå och att få SKR att samordna det. Appen behövs i en snar framtid och blir kännbart för landsbygdskommuner som inte har ekonomi att utforma digitala lösningar själva. Samma gäller för satsning på digital interaktiv kommunbudget.


Rekommendationer för framtidens fritidsboende

För att använda den osynliga potentialen fritidshusägare är det viktigt att:

 • Kommunen ser fritidsboende som en del av befolkningen. Genom att se dem som härjedalingar kan engagemang och gemenskap byggas. Samtidigt måste de bofasta vara prioriterade när det gäller bostäder; en komplicerad balansgång. Bostadsfrågan är central, det måste finnas bostäder för de bofasta.
 • På regional och nationell nivå: Fritidsboende är en svår fråga och det behövs samarbete mellan kommuner, gärna på regional nivå. Utmaningarna är samma för många fjällkommuner och med samarbete kan ändringar göras på nationell nivå, till exempel nya lagar eller skatter som underlättar situationen för fjällkommunerna. Det bör lyftas på regional nivå och även nationellt.


Rekommendationer för framtidens näringsliv

 • Det är viktigt att bredda kommunens näringsliv och uppmuntra företag att växa; en kommun kan inte endast vila på småföretagare. Vinsterna från naturresursutvinning måste i större utsträckning stanna i kommunen.
 • Satsa på näringar som ligger nära kommunens förutsättningar och som invånarna kan mycket om. Exempel är verksamheter kopplade till skogsbruk, friluftsliv, jakt och livsmedelsproduktion. Det underlättar även kompetensförsörjningen.
 • En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas.


Rekommendationer för den hållbara kommunen

 • Landsbygdskommunen har en viktig plats i framtidens samhälle, inte minst eftersom digitaliseringen öppnar nya möjligheter. Det finns strukturer som motverkar det, flera av dem finns på riksnivå. Fördelningspolitiken är ett exempel.
 • Att trycka på för omlokalisering av statliga verk är en bra åtgärd men det bör vara verksamheter som har koppling till orten. I Svegs fall skog, natur eller liknande. Det bör inte vara hela verk, framförallt inte utanför residensstaden. Distansmöten och liknande gör att omlokalisering är lämpligare än någonsin.
 • Erik Westholm, Sveriges lantbruksuniversitet, uppmanar kommunen att ta klimatförändringarna på allvar och låta det genomsyra hela verksamheten. Hela samhället behöver anpassas och jobba för att klara klimatförändringar. Landsbygdskommunerna har en viktig roll att spela i framtidens klimatanpassade produktion av livsmedel, material och energi. Skogsnäringen kan spela en nyckelroll.


Slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete

Forskning om landsbygdsutveckling undersöker den komplexa verklighet som landsbygdskommunerna står inför. Det är sällan forskare ger handfasta recept för hur lösningar ska se ut. Däremot ger forskningen underlag för politiska beslut, rekommendationer och råd om hur lösningar kan utformas.

Tabellen visar en kondenserad version av slutsatser i Framtidens position uppdelat på politiska nivåer och med fokus på de återkommande teman som identifierats.


Kondenserad version av slutsatserna i Framtidens position uppdelat på politiska nivåer och med fokus på återkommande teman

Tema

Kommunal nivå

Regional nivå

Nationell nivå

Befolkning

Bygg positiv stämning, Härjedalsanda.

Satsa på distansutbildningar och yrkesprogram med inriktning på gröna näringar och renskötsel.

Utveckla samåkning i kommunen och mot Östersund och Ljusdal.
Involvera unga genom ungdomsrådet och ge unga möjlighet att påverka.

Utveckla kollektivtrafik och samåkning i och till Härjedalen.
Stötta satsningar på utbildningar i Härjedalen.

Utveckla kollektivtrafik och samåkning i och till Härjedalen.

Stötta satsningar på utbildningar i Härjedalen.

Service

Kommunicera det ekonomiska läget och bakgrunden till nedskärningar i kommunal service.

Värna om befintlig kommersiell service, hellre proaktiv än reaktiv och finnas där innan det krisar.

Stötta kommunerna i digitalisering av kommunal service och ärendehantering.

Öka stödet till landsbygdskommuner eller ändra kraven på den service som landsbygdskommuner ska tillhandahålla.

Digitalisering

Vara på tårna och uppmuntra digital utveckling, framförallt inom delar av kommunens administration där det går att spara tid och pengar, till exempel handläggning.

Stötta digitaliseringen av den kommunala verksamheten, till exempel kommunapp.

Stötta digitaliseringen av den kommunala verksamheten, till exempel kommunapp.

Fritidsboende

Tänk på fritidsboende som härjedalingar och potentiella fastboende.

Jobba för att det ska finnas bostäder till de bofasta i första hand.

Regional samverkan kring fritidshus i kommunerna.

Utreda om ändringar i skatteregler för fritidsboende.

Nationell samverkan kring fritidshus i landsbygdskommuner.

Näringsliv

Satsa på lokalt förankrad industri och företag.

Fortsatt satsa på turismen men för att få fler starka ben att stå på även satsa på skogsnäringen och lokal livsmedelsproduktion.

Stöd infrastruktursatsningar, utveckla Inlandsbanan.

Infrastruktursatsningar.

Hållbar kommun

Satsa på klimatanpassning.

Skogen är en framtida resurs.

Satsa på samverkande åtgärder kring mark- och naturresurser.

Satsa på klimatanpassning.

Satsa på klimatanpassning.


Läs slutrapporten Framtidens positionPDF (pdf, 504.1 kB)

Framtiden position: Bakgrund

Region Jämtland-Härjedalen började 2019 att revidera den regionala utvecklingsstrategin som stakar ut vägen för en hållbar tillväxt för hela regionen. För att få kommunerna att delta i processen utlystes pengar som kommunerna kunde sökas för att engagera sig i revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har gett Härjedalens kommun tillfälle att ta fram underlag och översikt för att bättre arbeta med framtidens krav. Det kan även utgöra grunden för kommunala planer och strategier, till exempel befolkningsutvecklingsplan och näringslivsprogram.

Den regionala utvecklingsstrategin sträcker sig till 2050.

Deltagare

Framtidens position har tagits fram under 2019 och 2020 genom föreläsningar av forskare och experter i ämnen som är viktiga för Härjedalens kommuns framtid. Alla föreläsningar berörde kommunens vikande befolkningsutveckling.

Forskare som deltagit

 • Lotta Svensson, Uppsala universitet och Hälsinglands utbildningsförbund: Om ungdomars utflyttning och kvarstanning.
 • Kjell Hansen, Sveriges lantbruksuniversitet: Service och småorters utveckling.
 • Tobias Eklund, konsultfirman Hello future: Digitalisering för företag och kommuner på landsbygden.
 • Andreas Back, Umeå universitet: Om fritidshusägares potential.
 • Svante Karlsson, Karlstad universitet: Näringslivsutveckling på landsbygden.
 • Erik Westholm, Sveriges lantbruksuniversitet: Framtidsstudier och hållbar landsbygdsutveckling.

Workshoppar och intervjuer har genomförts med

 • Härjedalens ungdomsråd
 • Samiska rådet
 • SFI-grupperna i Sveg och Hede
 • Näringslivsrådet
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindrade

Mer information

Malin Elmerstig, projektsamordnare
072-500 19 03
malinhelen.elmerstig@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-23 15.05
av Anna Elfqvist