Ekonomiavdelningen

Har hand om kommunens finansförvaltning och samordnar utformningen av övergripande riktlinjer och ramar för den ekonomiska styrningen av verksamheterna.

I avdelningens uppgifter ingår att:

  • samordna den övergripande ekonomiska planeringen samt upprätta års- och flerårsbudget
  • sköta den löpande bokföringen samt upprätta årsbokslut och årsredovisning
  • samordna kommunens budgetuppföljning och upprätta ekonomiska delårsrapporter
  • sköta kommunens medelsförvaltning omfattande bl a finansierings- och likviditets- frågor
  • handha donationsförvaltningen
  • ansvara för kommunens huvudkassa samt ombesörja ut- och inbetalningar
  • bevaka att kommunens inkomster inflyter samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar
  • handlägga frågor om centrala inköp som är gemensamma för flera förvaltningar
Sedlar
Kontaktinformation
Postadress
Härjedalens kommun
Ekonomikontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-28 13.48
av Anna Elfqvist