Funäsdalens bibliotek

Biblioteket i Funäsdalen är placerat i Funäsdalens skola. På biblioteket finns:

  • En samisk avdelning med böcker på samiska och böcker om samiskt konsthantverk, sameslöjd, renskötsel.
  • Datorer med möjlighet att skriva ut. Det går även skanna och kopiera dokument.

Återlämningslåda för lånade böcker finns på Coop. (Öppet alla dagar 8-20)

Låna gärna någon av bibliotekets tre samiska språkväskor: Barnböcker, pedagogiskt material för barn eller faktaböcker för vuxna.

Gærjagåetie Bïenjedaelesne Bïenjedaelien skuvlen jarngesne. Gærjagåetie dïhte gaajhkide dovnide almetjidie jïh desnie dovne:

  • Saemien goevtese gærjah samiengïelesne jïh gærjah kåansten, saemieduedtien, båatsoeburrien bïjre jih jijnjh vielie.
  • Göökte barkoesijjie datovrigujmie siebredahken almetjidie internetine.

Låara gusnie löönemegærjide bååstede biejedh Coopesne lea. (Gaahpode fïerhten biejjien 8-20)

Luste jis mijjen gærjagåetien golme gïeleveaskojste löönh; maanagærjah, pedagogijken dïrregijstie maanide jallh faktagærjah geerve almetjidie.

Personal

Karin Ohlsson
Biblioteksassistent
0684-167 69
karin.ohlsson@herjedalen.se

Therese Sundmark
Biblioteksassistent
0684-167 69
therese.sundmark@herjedalen.se

Kontakt
0684-167 69
biblioteket.funasdalen@
herjedalen.se

Besöksadress
Funäsdalens Centralskola
Funäsdalens bibliotek
840 95 Funäsdalen

Öppettider
Måndag:
10-15, 17-19
Tisdag: Stängt
Onsdag: 10-16
Torsdag: 10-15, 17-19
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Avvikelser kan förekomma.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-07 17.32
av Sara Flodin-Larsson