Funäsdalens bibliotek

Biblioteket i Funäsdalen är placerat i Funäsdalens skola. På biblioteket finns:

  • En samisk avdelning med böcker på samiska och böcker om samiskt konsthantverk, sameslöjd, renskötsel.
  • Datorer med möjlighet att skriva ut. Det går även skanna och kopiera dokument.

Återlämningslåda för lånade böcker finns på Coop. (Öppet alla dagar 8-20)

Låna gärna någon av bibliotekets tre samiska språkväskor: Barnböcker, pedagogiskt material för barn eller faktaböcker för vuxna.

Gærjagåetie Bïenjedaelesne Bïenjedaelien skuvlen jarngesne. Gærjagåetie dïhte gaajhkide dovnide almetjidie jïh desnie dovne:

  • Saemien goevtese gærjah samiengïelesne jïh gærjah kåansten, saemieduedtien, båatsoeburrien bïjre jih jijnjh vielie.
  • Göökte barkoesijjie datovrigujmie siebredahken almetjidie internetine.

Låara gusnie löönemegærjide bååstede biejedh Coopesne lea. (Gaahpode fïerhten biejjien 8-20)

Luste jis mijjen gærjagåetien golme gïeleveaskojste löönh; maanagærjah, pedagogijken dïrregijstie maanide jallh faktagærjah geerve almetjidie.

Tidningar och tidskrifter

Tidningar

Dagens nyheter
Länstidningen Östersund
Tidningen Härjedalen
Österundsposten

Tidskrifter

Allt om mat
Allt om resor
Antik och auktion
Daerpies Diere
Fiskejournalen
Goal
Hus och hem
ICA-kuriren
Illustrerad vetenskap
Land
Lantliv
Må bra
Råd & rön
Samefolket
Saminuorat
Snöskoter
Svensk jakt
Åka skidor

Personal

Karin Ohlsson
Biblioteksassistent
0684-167 69

Therese Sundmark
Biblioteksassistent
0684-167 69
therese.sundmark@herjedalen.se

Kontakt
Funäsdalens bibliotek
Skolbacken Box 74
840 95 Funäsdalen
0684-167 69
biblioteket.funasdalen@
herjedalen.se

Öppettider
Måndag:
10 - 15 och 17 - 19
Tisdag: Stängt
Onsdag: 10 - 16
Torsdag: 10 - 15 och 17 - 19
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Dag före helgdag: 10-12

För avvikelser se kataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-10 10.38
av Sara Flodin-Larsson