Funäsdalens bibliotek

Biblioteket i Funäsdalen är placerat i Funäsdalens skola. På biblioteket finns:

  • En samisk avdelning med böcker på samiska och böcker om samiskt konsthantverk, sameslöjd, renskötsel.
  • Två datorarbetsplatser med internetuppkoppling.

Återlämningslåda för lånade böcker finns på Coop. (Öppet alla dagar 8-20)

Låna gärna någon av bibliotekets tre samiska språkväskor; barnböcker, pedagogiskt material för barn eller faktaböcker för vuxna.

Gærjagåetie Bïenjedaelesne Bïenjedaelien skuvlen jarngesne. Gærjagåetie dïhte gaajhkide dovnide almetjidie jïh desnie dovne:

  • Saemien goevtese gærjah samiengïelesne jïh gærjah kåansten, saemieduedtien, båatsoeburrien bïjre jih jijnjh vielie.
  • Göökte barkoesijjie datovrigujmie siebredahken almetjidie internetine.

Låara gusnie löönemegærjide bååstede biejedh Coopesne lea. (Gaahpode fïerhten biejjien 8-20)

Luste jis mijjen gærjagåetien golme gïeleveaskojste löönh; maanagærjah, pedagogijken dïrregijstie maanide jallh faktagærjah geerve almetjidie.

Lördagsöppet på biblioteket
Välkommen att besöka biblioteket på följande lördagar klockan 12 - 15:

5 oktober
9 november
7 december
11 januari
8 februari

Biblioteken i Funäsdalen, Hede, Lillhärdal och Vemdalen har fått pengar från Kulturrådet för att ha på försök lördagsöppet 5 gånger under vintern. Försöket med lördagsöppet utvärderas efter provperioden.

Gærjagåeteie laavadahken gaahpode
Buerie båeteme gærjagåatan daejtie laavadahkine tsåahka 12-15:

rahkan 9
jåvleasken 7
tsiengelen 11
gierhkiengarres 8

Gærjagåetieh Bïenjedaelesne, Hedesne, Lillhärdalesne jïh Vemdalesne beetnegh Kultuvreraereste åådtjeme pryövedh gærjagåetide laavadahkine gaahpode utnedh 5 aejkien daam daelviem. Pryövoe laavadahken gaahpode utnedh pryövoetijjen mænngan vïhtesjidh.

Personal
Karin Ohlsson
Biblioteksassistent
0684-167 69
karin.ohlsson@herjedalen.se

Therese Sundmark
Biblioteksassistent
0684-167 69
therese.sundmark@herjedalen.se

Kontakt
Funäsdalens bibliotek
Skolbacken Box 74
840 95 Funäsdalen
0684-167 69
biblioteket.funasdalen@
herjedalen.se

Öppettider
Måndag:
10 - 15 och 17 - 19
Tisdag: Stängt
Onsdag: 10 - 16
Torsdag: 10 - 15 och 17 - 19
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Dag före helgdag: 10-12

För avvikelser se kataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-06 12.39
av Sara Flodin-Larsson