Bidragsförklaringar

1. Lokalbidrag

 
Bidraget avser att stödja organisation som äger eller förhyrd lokal för verksamhet bland ungdom i Härjedalens kommun till vilken man inte får driftbidrag.
 
Kommunägda lokaler och anläggningar upplåtes i möjligaste mån utan kostnad.
 
Lokalbidrag kan utgå med 80 % av skälig lokalkostnad, dock högst 6 000:- per år och organisation.
 
Bidraget utgår ej vid förhyrning av lokaler för inkomstbringande verksamhet.
 
Ansökan om lokalbidrag sker på fastställd blankett senast den 31 januari.
Se ansökningsblankettPDF (pdf, 31.9 kB)
 
Utbetalning sker i efterskott sedan verifikation på hyresutgifterna insänts till fritidsenheten. 

2. Kursbidrag

 
Bidraget avser att stödja utbildningen av ungdomsledare och instruktörer inom organisationer i Härjedalens kommun.
 
Bidrag kan utgå med 80 % av kostnad för resor enligt billigaste färdsätt, kursavgift och kurslitteratur.
 
Ansökan om bidrag sker på fastställd blankett senast 14 dagar efter genomgången kurs. Specificering av kostnader samt kursprogram och kursintyg skall bifogas ansökan.
Se ansökningsblankettPDF (pdf, 31.9 kB)
 

3. Lokalt aktivitetsstöd

 

 • Ideella föreningar som uppvisar fysisk aktivitet där alla (barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning) ges möjlighet till att vara med efter var och ens olika förutsättningar. 
 • 75 % av redovisade tillfällen ska innefatta idrott, 25 % kan vara kringaktiviteter t.ex. utbildningar, möten m.m.
 • Ledaren ska vara medlem i föreningen och utsedd till ledare för just den aktivitet som han/hon är ledare för vid det specifika tillfället. Ledaren ska vara 13 år fyllda.
 • Bidrag utgår med 5 kr per deltagare, 15 kr per ledare och 5 kr för en extra ledare per gruppaktivitet
 • En gruppaktivitet ska pågå minst 60 minuter och ha minst tre deltagare, max 30 st.
 • Bidrag utgår till deltagare som är medlem i föreningen vid ett tillfälle per dag, ledaren räknas inte in i kategorin deltagare (han/hon erhåller ledarstöd).
 • Bidrag utgår inte till entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang. 
 • Härjedalens kommun har rätt att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga (t.ex. närvarokort) för att granska en ansökan.
 • Utbetalning sker efter avslutad redovisningsperiod till föreningens plus- eller bankgiro.
 • Organisationer som på grund av sin verksamhet har svårigheter att redovisa lokalt aktivitetsstöd kan söka bidrag per individuell start. Upplysningar lämnas av Fritidsenheten.
 • Ansökan ska lämnas in på blankett tillhandahållen av Härjedalens kommun.

 
För sammankomst gäller i tillämpliga delar de av staten fastställda normerna för erhållande av statligt bidrag. Närvarokort skall föras av samtliga organisationer och erhålles gratis hos bildning, fritid och kultur.
     
Ansökan om bidrag sker på fastställd blankett två gånger per år, den 25 augusti och den 25 februari.
AnsökningsblankettPDF (pdf, 43.5 kB)   


 
. Bidrag för drift och underhåll av organisationsägda anläggningar

Bidraget avser att stödja organisationer med egna anläggningar.

Bidrag kan utgå för att till viss del täcka kostnader för drift och underhåll av anläggningar.

Bidrag utgår med belopp som fritidsenheten efter särskild prövning finner skäligt.

Ansökan sker på fastställd blankett senast den 31 januari, kostnadsberäkning skall bifogas ansökan.
Se ansökningsblankettPDF (pdf, 37 kB)

Utbetalning sker sedan ansökan behandlats och blivit beviljad.
 
Fritidsenheten förbehåller sig rätten att inspektera anläggning.

 

5. Övriga stöd till fritidsverksamheten

 
Bidraget avser att stödja sådan verksamhet bland ungdomsorganisationerna som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som bildning, fritid och kultur finner angeläget att stödja.
 
Bidrag utgår med belopp som fritidsenheten efter särskild prövning finner skäligt.
 
Ansökan sker på fastställd blankett innan verksamheten startas eller ny period påbörjats.
Se ansökningsblankettPDF (pdf, 31.9 kB)
 
Ändamålet med verksamheten skall klart framgå av ansökan liksom ekonomiplan.

 

6. Anställningsstöd

Bidraget avser att stödja ideella organisationer som har sitt säte och bedriver sin verksamhet inom kommunen. Föreningar kan få bidrag för flera anställda.

Bidrag utgår med 5 000 kr/månad för heltidsanställning. Regleras i förhållande till sysselsättningsgrad.

Den anställdes huvudsakliga arbetsuppgifter skall bedrivas i föreningarnas verksamheter och/eller dess anläggning/ar.

En anställning kan kombineras med arbetsmarknadsåtgärd. Det totala gemensamma bidraget får ej överskrida 100 % av lönekostnaderna.

Ansökan om bidrag sker på fastställd blankett två gånger per år, senast den 25 augusti (för 1/1-30/6) och den 25 februari (för 1/7-31/12).
Se ansökningsblankettPDF (pdf, 31.3 kB)

 

7. Bidrag till samlingslokal

Mera information i författningssamling, KS

 

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-16 08.37
av Mikael Hillborg