Frågor och svar om enskilda vägar

Frågor som främst berör enskilda fastighetsägare

Vad kostar lantmäteriförrättningen för mig som fastighetsägare?

Eftersom det är Lantmäteriet som genomför förrättningen är det en fråga som Lantmäteriet svarar på. Förrättningskostnaden varierar beroende på hur omfattande Lantmäteriets arbete är och hur många fastighetsägare som berörs.

Måste vi bilda en samfällighet eller kan vi sköta vägen på något annat sätt?

Det är möjligt att bilda en vägförening utan lantmäteriförrättning om alla är överens. En ideell förening med stadgar och organisationsnummer fungerar också. För att en ideell förening ska ha ansvar för väghållningen krävs att sammanslutningen av fastighetsägare antar stadgar och utser en styrelse.
Mer om att bilda vägförening finns på Riksförbundet för enskilda vägars webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad blir den årliga kostnaden för en normal fastighet?

Det är årsmötet eller styrelsen som fastställer årsavgiften, men 500–2 500 kronor är en uppskattning.

Vad blir avgiften för mig om jag äger flera fastigheter längs samma eller olika vägar i kommunen?

Det är svårt att säga något om avgiften för enskilda fastigheter innan andelstal, indelning av vägområden och liknande har fastställts genom en lantmäteriförrättning.

I samband med lantmäteriförrättningen får varje fastighet ett andelstal baserat på nyttan av vägen. Andelstalet avgör hur stor vägavgiften blir. Har man flera fastigheter inom ett område får varje fastighet ett andelstal.

Normalt brukar fritidshus ha halva avgiften jämfört med hus för fastboende. Obebyggda tomter har ett lågt andelstal medan verksamheter och hyresfastigheter har ett högt andelstal.

Det finns även andelstal 3 för fast boende, 2 för fritidshus samt 0,5 för tomt. Dessa andelstal finns i Lofsdalen.

Det är normalt årsmötet för samfällighetsföreningen som fastställer årsavgift, baserat på behov och planerade åtgärder.

Kan jag som fastighetsägare låta bli att gå med i en samfällighetsförening?

Du kan inte välja att stå utanför om vägen blir berörd av en lantmäteriförrättning.

Frågor som främst berör samfällighets- och vägföreningar

Kan en enskild väg få statsbidrag för skötsel?

Ja, om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket. Ett antal av de enskilda vägar som Härjedalens kommun sköter har statsbidrag.

En byförening kan ansöka och få statligt bidrag till underhåll eller investering om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket och det finns ett organisationsnummer.

Skötsel och underhåll kan till exempel vara grushyvling, vägslåtter, nytt grusslitlager, snöröjning, halkbekämpning och sopning av sand.

Vad gäller när en samfällighetsförening upphandlar väginvesteringar, tillkommer moms?

Ja, moms tillkommer. Näringsfastigheter har dock avdragsrätt för sin andel av samfällighetens moms.

Allmänna frågor

Hur många vägar berörs?

99 vägar, som omfattar ungefär 40 mil, berörs utanför tätorterna.
Se karta som visar de 99 enskilda vägar som kommunen lämnar tillbaka.

Varför genomförs den här förändringen?

Det finns tre viktiga skäl till det:

  • För att kommunen behöver lägga pengar på skola och omsorg.
  • För att göra lika som grannkommunerna och landet i övrigt.
  • För att det är mer rättvist att kommunen inte plogar och underhåller vissa enskilda vägar medan andra enskilda vägar sköts av de som har fastigheter längs dessa vägar.

Beslutet fattades av kommunfullmäktige 10 juni 2019.

Vad är en enskild väg?

En enskild väg är en väg som inte är allmän väg (statlig väg) eller kommunal gata.

Vad är en kommunal gata?

Det finns inget som heter kommunal väg, däremot finns begreppet kommunal gata.

De vägar som är inom stads- eller detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap är kommunala gator.

Har inte kommunen tagit över alla enskilda vägar?

Nej, kommunen har aldrig tagit över de enskilda vägarna. Kommunen har däremot tagit på sig driften av flera enskilda vägar. Beslutet om övertagande innebar i praktiken att de vägföreningar, vägsamfälligheter och byföreningar som tidigare ansvarat för skötseln somnade in. Därför tror många att enskilda vägar är kommunala vägar.

Vilka räknas som vägs ägare?

Vägs ägare är de som har nytta av vägen, alltså fastighetsägarna längs vägen. Hit räknas även till exempel fritidshusägare och skogsbolag som inte är med och betalar för vägunderhållet via skatten.

Vägs ägare kan reglera vilken trafik med motorfordon som tillåts. En förutsättning för att få kommunalt stöd är att vägen är tillgänglig för allmän trafik.

Vem får åka på en enskild väg?

Vägs ägare kan reglera vilken trafik med motorfordon som tillåts på vägen. En förutsättning för att få kommunalt stöd är att vägen är tillgänglig för allmän trafik.

Vem får ta ut en vägavgift?

Rätten att ta ut vägavgift regleras dels genom lagstiftning och dels genom en lantmäteriförrättning där de som har nytta av en enskild väg får ett andelstal (baserat på nyttan).

Förs gatubelysningen på enskild väg över till vägföreningen?

Nej, det finns inga sådana beslut. Härjedalens kommun sköter fortsatt belysningen som tillhör kommunen.

Kommunalt bidrag vad är det?

Härjedalens kommun har beslutat att en fastighet med fast boende får tillbaka årsavgiften för vägen upp till maximalt 1 000 kronor.

Varje förening skriver ner fastighetsbeteckning och ägare och sätter avgiftssumman max 1 000 konor på en faktura och summerar ner totalen som kommunen ska betala tillbaka till föreningen. På detta vis får skattebetalarna tillbaka del av årsavgiften medan ägare av fritidshus och skogsfastigheter betalar hela sin avgift för vägunderhållet.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-24 15.20
av Åsa Evertsdotter