Överklaga beslut

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut. Det finns två olika sätt att överklaga – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Vilken av de två olika överklagningssätten som får användas beror på vilka regler som gäller för det enskilda beslutet.

Laglighetsprövning
I princip har alla kommunens medlemmar rätt att överklaga alla kommunala beslut. Det kallas att göra en laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att förvaltningsrätten kontrollerar om beslutet har kommit till på ett lagligt sätt, samt om kommunen har hållit sig inom de områden där kommunen har rätt att fatta beslut.

Ditt överklagande ska vara skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten prövar sedan om beslutet är riktigt i relation till lagstiftningen. Rätten prövar däremot inte om beslutet är ”bra” eller ”lämpligt”, den enda kontrollen gäller just om beslutet är att betrakta som lagligt eller inte.

Om rätten godkänner överklagandet upphävs kommunens beslut. Rätten kan däremot inte göra några ändringar i kommunens beslut, utan effekten av ett godkänt överklagande blir alltid att beslutet helt och hållet upphör att existera.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut som du tycker är felaktigt. Tiden räknas från den dag då kommunen på sin officiella anslagstavla sätter upp ett bevis om att det protokoll som innehåller beslutet har justerats. Du måste i din överklagan förklara vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Rätten kan upphäva ett beslut om något (eller flera) av nedanstående villkor är uppfyllt:
1. Beslutet har inte kommit till på ett lagligt sätt
2. Beslutet i sig strider mot lagen
3. Det organ som har fattat beslutet inte har rätt att göra det
4. Beslutet rör en fråga som kommunen över huvud taget inte har rätt att ta ställning till

Om förvaltningsrätten däremot anser att beslutet är lagligt i alla delar, kommer den att underkänna ditt överklagande.

Förvaltningsbesvär
Vissa kommunala beslut överklagas enligt så kallat "förvaltningsbesvär". Dessa utgör undantag till principen att alla kommunmedlemmar får överklaga alla kommunala beslut. Ett beslut som enligt lag ska överklagas enligt förvaltningsbesvär kan nämligen inte också överklagas enligt laglighetsprövning.

Enkelt uttryckt ska ett beslut överklagas med förvaltningsbesvär när beslutet gäller en enskilds rättigheter eller skyldigheter (till exempel beslut om bygglov, bistånd i olika former, tillsynsärenden, med mera). Beslutet kan då endast överklagas av den eller dem som direkt berörs av beslutet. Kommunen ska alltid se till att den som har rätt att överklaga ett beslut enligt förvaltningsbesvär får ta del av beslutet. Samtidigt som kommunen låter de som har rätt att överklaga ta del av beslutet ska den också se till dessa personer får veta vad man måste göra för att överklaga beslutet och vem man ska skicka överklagandet till.

Fakta - laglighetsprövning

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut.

Tiden räknas från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand
0611-34 98 00
0611-34 98 10 (fax)
forvaltningsratteniharnosand@
dom.se

Förvaltningsrättens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-08-27 10.32
av Johan Höglund