Verksamheter

Ställningstagande

  • Kommunen ställer sig principiellt positiv till etablering av nya
    verksamheter. Utredning och bedömning av lämpliga områden
    sker i varje enskilt fall.


Områden som i denna plan redovisas som verksamhetsområden är
fastställda i de redan antagna fördjupande översiktsplanerna. Flera av
områdena som är markerade i fördjupade översiktsplaner kräver ytterligare
utredningar innan de kan detaljplaneläggas. Vidare information och riktlinjer gällande dessa verksamhetsområden återfinns i respektive fördjupade översiktsplan.

Inom flera av serviceorterna finns redan planlagda områden för industri
och verksamhet, med varierande utbyggnadsgrad. I denna översiktsplan
redovisas de verksamhetsområden som i dagsläget är detaljplanelagda alternativt utpekade i fördjupande översiktsplaner. Icke planlagda områden
med befintlig verksamhet redovisas inte.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik