Täkt- och gruvverksamhet

Torvutvinning

Ställningstagande

 • Ny bebyggelse intill torvtäkterna kan sannolikt störas av buller
  eller hindra täktverksamheten. Det är därför ur allmän synvinkel
  olämpligt att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till täktområdet,
  utom för exploateringsföretagets eget behov.

 • Omfattande krav på rening av dräneringsvatten ställs inom områden
  i anslutning till torvutvinning, detta som en åtgärd i arbetet
  med vattenkvalitetsnormerna.

Torvbrytningen i de centrala delarna av kommunen och vidareförädling
i anläggningarna i Sveg är av strategisk näringslivsbetydelse för kommunen.
Utvinningen omfattar myrar inom en sju milsradie från Sveg för att
tillgodose torvfabrikens råvarubehov.


Grus- och bergtäkter

Ställningstagande

 • Nya grustäkter och bergtäkter i direkt anslutning till sjöar och
  vattendrag tillåts inte, inte heller nya täkter som negativt påverkar
  turismen, friluftslivet, kulturminnesvården eller naturvården.

 • I anslutning till befintliga täkter inom ovan nämnda områden kan
  som regel ytterligare begränsade uttag tillåtas i de fall täktplanerna
  kan förenas med ovan nämnda intressen. I sådana täktplaner
  är det av stor betydelse att återställning och efterbehandling blir
  miljöanpassad.

 • Nya bergtäkter får prövas mot de i översiktsplanen redovisade
  allmänna intressena och den miljökonsekvensbeskrivning som
  alltid ska upprättas inför nya täkter.

Grustäkt betyder dels en plats där man utvinner naturgrus, även kallat
grustag och dels själva verksamheten att bryta grus, vilket kräver tillstånd
från länsstyrelsen. Grustäkter förekommer ofta i rullstensåsar. Krossat
berg, makadam, är numera det dominerande ballastmaterialet och det
viktigaste ersättningsmaterialet för naturgrus. Olika bergarter har dock
olika egenskaper och lämpar sig inte för alla former av ballast.


Mineraler

Ställningstagande

 • Kommunen är negativ till utvinning av mineral i mark med höga
  uranhalter, bland annat med utgångspunkt att inte riskera att
  försämra vattenkvaliteten.

 • Kommunens inställning till brytning av mineraltillgångar är att
  bedömning av dessa ansökningar ska ske utifrån natur- och kulturvärden,
  turism och friluftsliv och andra miljöintressen.

Inom kommunen finns flera områden med värdefulla mineraler som
eventuellt kan vara av intresse för framtida brytning. I kommunen finns
områden med bland annat alunskiffrar. Alunskiffer är ofta rikt på uran
men innehåller även organiskt material och metaller som vanadin, molybden
och nickel.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genomfört flygmätningar av
gammastrålning från uran. De visar att det finns höga uranhalter i framför
allt området söder om Sveg.

Några av de olika typer av miljöpåverkan som är kopplade till uranbrytning
är frigörelse av toxiska ämnen, bildning och spridning av surt
lakvatten samt att tillhörande avfallsdeponier utgör föroreningskällor.
Uranbrytning riskerar att försämra vattenkvaliteten i närliggande vattenförekomster.
Det finns risk att uran frigörs även vid utvinning av andra
mineraler om utvinningen sker i mark med höga uranhalter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik