Orter med samhällsservice

Ställningstagande

 • Kommunen ser i första hand, för att kunna erbjuda en god kommunal
  service, att exploatering sker i anslutning till orter med
  samhällsservice och dess omnejd.

 • Kommunen har för avsikt under planperioden att utreda lokalisering
  av särskilt boende för äldre samt LSS-boende.

 • För att öka arbetsmöjligheterna har kommunen för avsikt att
  öka samverkan med näringsliv, aktivt söka bidrag för att främja
  näringslivet samt utvecklandet av bredbandsstrategin vilket kan
  leda till bättre möjlighet för distansarbete. Detta ligger i linje med
  det regionala tillväxtprogrammet samt den reginola utvecklingsstrategin.

 • Följande tidigare antagna fördjupade översiktsplaner anses aktuella:
  Funäsdalen- Ljusnedal området, östra Sveg, Vemdalen-Björnrike
  området, Lofsdalen- Glöte- området och Tänndalen.

 • Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur
  inom områden utanför fördjupande översiktsplaner kan prövas
  genom detaljplan.Enstaka kompletteringar kan om så bedöms
  lämpligt prövas medförhandsbesked och eller bygglov.

De orter som i denna översiktsplan benämns som orter med samhällsservice
är: Bruksvallarna, Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Lofsdalen, Sveg,
Lillhärdal och Ytterhogdal. Definitionen för orter med samhällsservice
inom denna plan är orter med kommunal service, så som skola och
omsorg. Majoriteten av kommunens befolkning är bosatta inom någon av
dessa orter.

Dessa orter kommer att behandlas separat för att närmare se till den
planerade mark- och vattenanvändningen. Beskrivningarna ska ses om
nulägesbeskrivningar. De tidigare antagna fördjupade översiktsplanerna
Funäsdalen- Ljusnedal området, östra Sveg, Vemdalen-Björnrikeområdet,
Tänndalen samt Lofsdalen- Glöte- området ligger till grund för markanvändningen, inga förändringar i mark- och vattenanvändningen föreslås
genom denna översiktsplan. En fördjupad översiktsplan för Ramundberget-
Bruksvallarna- Mittådalen-Messlingen är under framtagande. Samtliga
planer och program finns tillgängliga på kommunens webbplats.


Bruksvallarna

I Bruksvallarna bor drygt 300 personer. Ett nytt förslag till fördjupad
översiktsplan är under framtagande och förväntas kunna antas inom en
snar framtid. Förslaget till den fördjupande översiktsplanen (FÖP) föreslår
främst en förtätning av befintlig bebyggelse.

Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom
denna översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen för Bruksvallarna-
Ramundberget- Mittådalen-Messlingen kommer efter antagande att
vara vägledande för mark-och vattenanvändningen i Bruksvallarna.


Funäsdalen

Drygt 1000 personer bor i Funäsdalen. De centrala delarna av Funäsdalen
är belägna mellan Funäsdalssjön och Funäsdalsberget. Orten sträcker sig
i öst- och västlig riktning.

För Funäsdalen finns en fördjupad översiktsplan från 2009. Genom den
fördjupande översiktsplanen möjliggörs de för ca 15 000 turistbäddar och
ett flertal områden är utpekade för permanentbebyggelse motsvarande
cirka 300 hushåll. Även områden för handel finns utpekade samt etablering
av ett nytt större bebyggelseområde för turism inom nordvästra delen
av Funäsdalsberget. Planen anger flera områden som bedömts lämpliga
för permanentboende, med en långsiktig expansion öster om orten, på
sydsluttningen av Röstberget.

För att klara den exploatering som den fördjupande översiktsplanen
möjliggör krävs ytterligare utredningar för att säkerställa att viktiga funktioner
inom orten så som skola, vård och omsorg även fortsatt kan ge god
service och kvalitet. Även lokalisering av framtida handelsområden bör
utredas vidare samt lämpligheten på lokalisering av boende. De centrala
delarna av Funäsdalen som är belägna mellan sjön och berget, utgör både
en resurs och en problematik, som i vidare planering måste behandlas.

Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna
översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen-Ljusnedal
kommer fortsatt att vara vägledande för mark-och vattenanvändningen.
Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats,
planens områdesgräns återfinns också i den digitala kartan tillhörande
översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan Funäsdalen-Ljusnedalområdet (Detaljerad information återfinns i den fördjupade översiktsplanen).


Hede

I Hede bor drygt 1 100 personer. I anslutning till Hede finns en av Sveriges
äldsta nationalparker, Sonfjället. För Hede finns i dagsläget ingen fördjupad
översiktsplan, tidigare områdesplan har bedömts föråldrad och inte längre aktuell. Större delen av Hede är detaljplanelagt och kommunen bedömer
att det i dagsläget inte är aktuellt att planlägga nya områden för tillkommande
bebyggelse eller exploatering. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en fördjupad översiktsplan. Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan.


Vemdalen

I Vemdalen bor drygt 600 personer. För de omkringliggande turistområdena
Vemdalsskalet och Björnrike finns en fördjupad översiktsplan där även ny bebyggelse i anslutning till Vemdalen möjliggörs. Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats. Kommunen
ser i dagsläget inget behov av nya områden för bebyggelse, däremot pågår
revideringar av flera detaljplaner i Vemdalen. Detta för att möjliggöra
byggnation av fler bostäder genom både enskilda villor och flerbostadshus.
Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov.

Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt
med en ny fördjupad översiktsplan. Ingen förändring i mark- och
vattenanvändningen föreslås genom denna översiktsplan.


Lofsdalen

I Lofsdalen bor drygt 150 personer. Lofsdalen omfattas av en fördjupad
översiktsplan från 2012. Planen bygger i huvudsak på en utökning och
komplettering av befintliga bebyggelseområden samt etablering av ett nytt
större bebyggelseområde för turistanläggning på östra delen av Hovärken.
Den fördjupade översiktsplanen medger en utbyggnad av ca 8 000 bäddar
för turistiskt boende. Planen anger också flera områden lämpliga för permanentboende dock inte specifika antal hushåll.

Ingen förändring i mark- och vattenanvändningen föreslås genom denna
översiktsplan. Den fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens
webbplats, planens områdesgräns återfinns också i den digitala kartan tillhörande översiktsplanen. Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar
kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked eller bygglov.

Fördjupad översiktsplan Lofsdalen-Glöte (Detaljerad information återfinns i den fördjupade översiktsplanen).


Sveg

Sveg utgör centralort i Härjedalens kommun och där bor drygt 3 000
personer. Större delen av samhället är planlagt och kommunen bedömer
att det i dagsläget inte är aktuellt att planera nya områden. I den fördjupade
översiktsplanen redovisas områden för ytterligare bostadsbebyggelse
i form av 200– 300 hushåll samt område för industri. Kommunen ser
positivt på framtida företagsetableringar i Svegs området och anser att
det finns goda förutsättningar och lokaliseringsalternativ. Förtätningar
eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas genom
detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas
med förhandsbesked eller bygglov.

Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt
att ta fram ett planprogram eller en ny fördjupad översiktsplan. Den
fördjupade översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats,
planens områdesgräns återfinns också i den digitala kartan tillhörande
översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan Östra Sveg (Detaljerad information återfinns i den fördjupande översiktsplanen).


Ytterhogdal

I Ytterhogdal bor drygt 400 personer. För Ytterhogdal finns i dagsläget
ingen fördjupad översiktsplan, tidigare områdesplan har bedömts
föråldrad och inte längre aktuell. Större delen av orten är planlagd och
kommunen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att planera nya
områden, för tillkommande bebyggelse eller exploatering. Förtätningar
eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas med hjälp
av detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas
med förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar
efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en
ny fördjupad översiktsplan.


Lillhärdal

I Lillhärdal bor drygt 500 personer. För Lillhärdal finns i dagsläget ingen
fördjupad översiktsplan, tidigare plan har bedömts föråldrad och inte
längre aktuell. Större delen av Lillhärdal är planlagt och kommunen
bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att planera nya områden för
tillkommande bebyggelse eller exploatering. Förtätningar eller förändringar
inom befintlig bebyggelsestruktur kan prövas med hjälp av detaljplan.
Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med
förhandsbesked eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar
efterfrågas kan det bli aktuellt att ta fram ett planprogram eller en ny
fördjupad översiktsplan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik