Natur och landskap

I Härjedalens kommun finns många områden med vacker och storslagen natur. Inom kommunen finns både vidsträckta fjällområden, myllrande våtmarker och djupa skogar. Dessa miljöer har stor betydelse för den biologiska mångfalden, och används också flitigt för friluftsliv och rekreation, både av kommunens medborgare och besöksnäringen.

I Härjedalens kommun omfattas stora delar av dessa områden av olika
typer av redan existerande skydd. En stor del av kommunens yta är bland annat avsatt i kultur- och naturreservat, nationalpark och Natura 2000-område. Dessutom har stora delar av fjällområdet i kommunen status av riksintresse för rennäring, rörligt friluftsliv och turism samt naturvård.

Det finns flertalet bevarandevärda kulturmiljöer inom kommunen, en del är utsatta som riksintressen, andra är av lokalintresse och vissa är ännu inte upptäckta. De ovannämnda miljöerna redovisas närmare under avsnittet hänsyn och därmed är de inte redovisade i kartmaterialet tillhörande markanvändning. Kommunen anser att det både inom orter med samhällsservice och på landsbygden finns områden med natur och landskapsvärden som måste beaktas och till viss del bevaras. Nedan redovisas
särskilda aspekter kommunen arbetar med.


Bebyggelse i fjällnära miljöer

Ställningstagande

 • För att främja de nationella miljömålet av en storslagen fjällmiljö
  samt värna om de många riksintressen som täcker fjällområdena
  är kommunen generellt restriktiv till bebyggelse som kan upplevas
  som granne med kalfjället, med det menas att kommunen
  generellt är negativ till bebyggelse eller anläggningar nära fjället
  samt i den närmsta fjällskogszonen, utom för friluftslivets eller
  allmänhetens behov. Jakt- och fiskestugor samt båthus för markägares
  behov, är undantagna.
 • Kommunen anser att fjällområdena utgör värdefulla områden i
  enlighet med PBL 9:4d samt 8:13 vilket medför att bygglov krävs
  för attefalls åtgärder.

Fjällen är ur ett nationellt och internationellt perspektiv ett värdefullt
natur- och kulturlandskap med mycket höga upplevelsevärden. Fjällen
är även Härjedalens mest uppskattade besöksmål. Miljökvalitetsmålet
”storlagen fjällmiljö” omfattar hela fjällområden. För att målet ska kunna
nås krävs att dessa miljöer skyddas och efterhålls på ett passande sätt.
Fortsatt bete är exempel på en viktig förutsättning för att upprätthålla
landskapets unika värden. Verksamheter och ingrepp som påverkar fjällområdet
är vägar, byggnader, besöksnäring, rennäring och terrängfordon.

Kommunens har ansvaret av att se till hur mark och vatten på lämpligaste
sätt skall användas. I fjällnära miljöer och i fjällskogszonen finns en rad
olika faktorer att ta hänsyn till där bland annat olika riksintressen så som
obrutet fjäll och friluftsliv. Detta gör att kommunen generellt ställer sig
restriktiv till exempelvis fritidshusbebyggelse i fjällnära miljöer. Kommunens
definition av kalfjäll är där fjällskogszonen slutar. Fjällnära miljöer
är de områden som gränsar till eller består av fjällskog men också själva
kalfjället. Om ett område ska definieras som det ena eller det andra är
ofta svårt att generellt bedöma och klimatförändringarnas påverkan kan
föranleda förändringar i framtiden. I dessa miljöer kommer bedömningar
behöva ske i varje enskilt fall.

Inom kalfjällsområdena och den närmsta björkskogszonen gäller inte
bygglovsbefrielse för attefallsåtgärder eftersom kommunen anser att områdena
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk och miljömässig
synpunkt i enlighet med PBL 9:4d samt 8:13.


Behov av gröna passager och tätortsnära rekreation

Ställningstagande

 • Besöksnäringen i kommunen är stor. Balansen mellan natur,
  exploatering - både i områden för fritidsbruk och permanentbrukoch
  utveckling är för kommunen oumbärlig i fysisk planering.

 • Våtmarker/myrområden ska i möjligaste mån inte bebyggas. De
  fyller en viktig funktion för bevarandet av den biologiska mångfalden.

 • Anläggningar eller åtgärder inom eller i anslutning till motionsspår,
  olika former av spår och leder, tävlingsanläggningar eller
  utpekade friluftslivområden utanför område med fördjupad
  översiktsplan, bör utvecklas med försiktighet och hänsyn till
  områdenas värden.

Att bevara gröna passager i den bebyggda miljön är ett viktigt steg för att
kunna utveckla och bevara ett tillgängligt friluftsliv samt bibehålla en god
bebyggd miljö. Närhet till natur fyller en viktig funktion för skola och förskoleverksamhet samt är även en viktig aspekt när det kommer till att skapa
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Tillgängligheten, både den faktiska och den upplevda, är en avgörande
faktor för hur väl och ofta rekreationsområdena brukas. I den kommunala
planeringen anses det därför viktigt att strategiskt bevara och utveckla
tätortsnära rekreationsområden. Det tillgängliga friluftslivet spelar en
stor roll för besöksnäringen, men även för den bofasta befolkningen, vilket
en medborgardialog på ungdomsdemokratidagen hösten 2018 påvisade.
Genom dialogen framkom att kommunens ungdomar tenderar att värdesätta
natur och rekreation högt i sin vardag.

Kommunen anser att motionsspår, olika former av spår och leder, tävlingsanläggningar eller utpekade friluftslivområden är viktiga att bevara
och att dess egenskaper inte ska gå förlorade. Det anses vara av stort
allmänt intresse, vilket kommunen vill belysa. Det utesluter inte att ett
aktivt skogsbruk eller andra åtgärder kan genomföras inom samma områdeområde.


Kulturmiljö

Ställningstagande

 • Kulturmiljöprogrammet ska vara vägledande i frågor gällande
  bebyggelse och andra lovärenden inom områden med kulturmiljövärden.

 • Kommunantikvarien, eller i förekommande fall annan expertis,
  ska tillfrågas i frågor gällande kulturvärden och kulturmiljöer.

Kommunen har ett upprättat kulturmiljöprogram vars mål är att bidra till
en långsiktigt hållbar användning av kulturmiljöer och en positiv samhällsutveckling i kommunen. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsoch
planeringsunderlag i kommunens strategiska arbete. Vidare ska
programmet bidra till att den lokala identiteten stärks.

I kulturmiljöprogrammet behandlas flertalet kulturmiljöer inom kommunen.
De miljöer som behandlas i kulturmiljöprogrammet är inte de enda
bevarandevärda kulturmiljöer som finns inom kommunen, fler miljöer
finns och bör beaktas i kommande lovärenden. Där av sker en bedömning
med hjälp av kommunantikvarien eller i förekommande fall annan expertis,
för att se till lämpliga åtgärder i varje enskilt fall. Läs även under
Kap. 3 ”Hänsyn” -Övriga allmänna intressen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik