Lis-områden och strandskydd

Ställningstagande

 • Kommunen anser att den rådande lagstiftningen gällande LIS
  (landskapsutveckling i strandnära lägen) och strandskydd försvårar
  kommunens utveckling i strandnära lägen. Kommunen vill
  verka för att lagstiftningen anpassas efter regionala förhållanden.

Strandskydd är ett nationellt skydd som gäller samtliga sjöar, hav och vattendrag oberoende av storlek. Skyddsområdet är 100 meter från strandkanten upp på land och 100 meter från strandkanten ut i vattnet, skyddet
gäller även miljön under vattnet. Strandskyddet har två huvudsakliga
syften, vilka är att bevara människors möjlighet att vistas vid vatten, samt
att bevara och värna om den biologiska mångfalden som är beroende av
denna vattennära miljö.

Länsstyrelsen kan i de fall där de bedömer att strandskyddet saknar syfte
upphäva skyddet, länsstyrelsen kan också i de fall där det anser att det
krävs ett större skydd utöka området till maximalt 300 meter på vardera
sidan om strandkanten. Kommunen kan genom en detaljplan upphäva
strandskyddet, kommunen kan även ge dispens i samband med bygglov
och förhandsbesked, det ska då påvisas att planen eller områdets planerade
markanvändning är av större intresse än att bevara strandskyddet.
De särskilda skäl som kan användas för att upphäva eller ge dispens för
strandskyddet återfinns i 7:e kapitlet miljöbalken.

En ny strandskyddslag trädde i kraft 1 juli 2009 i miljöbalken. Samtidigt
differentierades strandskyddet för att skapa möjligheter att främja
utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder och
låg exploateringsgrad. Kommunerna har från och med 1 februari 2010
möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa utpekade områden
ger miljöbalken ytterligare två skäl som kan användas för att upphäva
eller ge dispens från strandskyddet. I Härjedalens kommun finns sedan
2016 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tolv fokusområden har där
identifierats och kommunens har gjort bedömningen att det finns goda
möjligheter att åstadkomma landsbygdsutveckling genom ökade möjligheter
att bygga nära vatten.

Det tolv områdena är:

 • Bruksvallarna – Flon
 • Mittådalen– Messlingen
 • Tänndalen
 • Funäsdalen – Ljusnedal
 • Tännäs
 • Hede – Långå– Hedeviken
 • Vemdalen
 • Lofsdalen
 • Sveg
 • Ytterhogdal
 • Ängersjö
 • Lillhärdal

De LIS-områden som är redovisade har inga detaljstuderade gränser och
får bedömas i enskilda fall. Vissa LIS-områden ligger vid större sjöar
medan andra LIS-områden inkluderar områden med befintlig bebyggelse
vid mindre vattendrag. Därutöver inom stora delar av kommunen,
med undantag för de värdefulla natur- och rekreationsområdena, anser
kommunen att det är möjligt att utveckla strandnära lägen för småskaliga
turist- och upplevelseanläggningar, så kallade mikroföretag, utan att
det är redovisat som ett särskilt LIS-område, enligt särskilda riktlinjer
med prövning om åtgärden är att betrakta som LIS-områden och om
lokaliseringen är lämplig. Gällande dessa frågor hänvisar kommunen till
den redan antagna LIS-planen som genom planprocessen antas som ett
tematiskt tillägg till denna översiktsplan, inga nya tillägg kommer att ske
i samband med denna plan. LIS-planen i sin helhet finns tillgänglig på
kommunens webbplats samt i den till digitala karta tillhörande översiktsplanen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik