Landsbygd

Ställningstagande

 • Samspelet mellan landsbygden och service är viktigt i kommunen.

 • Ny bebyggelse eller större kompletteringar ska prövas utifrån
  kommunalekonomiska utgångspunkter. Kommunens serviceplan
  utgör ett underlag.

 • I områden med en stark besöksnäring kan utredningar behövas
  för att påvisa om eller hur ytterligare exploatering kan ske. Detta
  kan resultera i att områden kan komma att anses vara fullt utbyggda
  för tillfället.

I ett nationellt perspektiv kan kommunen betraktas som en gles landsbygdskommun, då kommunen enligt Statistiska centralbyråns statistik
från 2017 har en befolkningstäthet på 0,9 invånare per kvadratkilometer.
Den stora spridningen av befolkningen kan återkopplas till hur markanvändningen har sett ut över tid. Jordbruk, skogsbruk och rennäring har
historiskt sett varit basen för människors sätt att livnära sig. Vilket lett till
att människor bosatt sig på platser där förutsättningarna för näringarna
varit gynnsamma.

Det är troligt att utbud av både kommersiell och det vi idag ser som kommunal
service lokaliserades till dessa strategiska platser, dit människor kom för att både byta och sälja varor och tjänster. Då som nu finns ett viktigt samspel mellan levande landsbygd och tätorterna.

Den tekniska utvecklingen som pågått under de senaste årtiondena, visar
ett mönster och trender av ett allt mer mobilt samhälle. Därför kan man
anta att servicen i framtiden inte kommer vara lika platsbunden, flera
exempel på detta finns redan i dag. Detta är också en faktor som kan gynna
landsbygden. Med det menas att man kan bo och leva på landsbygden och
fortsatt har tillgång till service.

Kommunen har en antagen serviceplan som redovisar den kommunala
och kommersiella servicen som finns inom kommunen. Denna anses
kunna ligga till grund för att göra lämplighetsprövningar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, av tillkommande bebyggelse på landsbygden. Ny bebyggelse eller större kompletteringar ska prövas utifrån kommunalekonomiska utgångspunkter. Med det menas exempelvis tillgänglighet till befintlig infrastruktur, kommunal avfallshantering, kommunal och kommersiell service samt skolskjuts.

Inom landsbygd finns flera områden som omfattas av fördjupade översiktsplaner. Kommunen bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att
peka ut nya områden för tillkommande bebyggelse eller exploatering utöver
de som är utpekat i antagna fördjupade översiktsplaner. Tillkommande
bebyggelse förespråkas genom komplettering inom befintliga bebyggelseområden, detta kan prövas med hjälp av detaljplan, förhandsbesked
eller bygglov. Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan
det bli aktuellt att ta fram planprogram eller nya fördjupade översiktsplaner.

Kommunen ser positivt på framtida företagsetableringar runt om i Härjedalens
kommun och anser att det finns goda förutsättningar och lokaliseringsalternativ
för en sådan utveckling.

Vissa landsbygdsområden ligger inom de tidigare antagna fördjupade
översiktsplanerna för serviceorterna, det finns även fördjupade översiktsplaner
som endast täcker landsbygd. Gränserna är därmed inte precisa, planerna ligger till grund för den planerade mark och vattenanvändningen i dessa områden, inga förändringar genomförs i denna plan. Planerna finns tillgängliga på kommunens webbplats samt i den digitala karta tillhörande översiktsplanen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik