Energiförsörjning

Ställningstagande

 • Härjedalens kommun motsätter sig ytterligare utbyggnad av
  vattenkraft, men förordar att den befintliga vattenkraften ska
  användas så effektivt som möjligt och med stor miljöhänsyn.

 • Kommunen ska verka för att vandringsvägar för fisk och andra
  vattenorganismer förbi regleringsdammar ska anordnas.

 • Kommunens energi- och klimatstrategi ska revideras under planperioden
  för denna översiktsplan.

 • Det tematiska tillägget för vindkraft ska revideras inom de närmsta
  fem åren.

 • Bebyggelse får inte ske under eller intill högspänningsledning.
  Den byggnadsfria zonen är beroende av spännings- och ledningstyp.

 • Samråd ska ske med kraftleverantör vid bygglovsärenden som kan
  påverka befintlig eller planerad högspänningsledning.

Förbränning av fossila bränslen, till exempel bensin och olja, bidrar till
växthuseffekten och ger utsläpp av försurande och övergödande ämnen.
Kommunens mål och ambition är att minska användandet av fossila
bränslen och öka andelen förnybar energi. Samhällets användning av
energi belastar miljön på flera olika sätt.

Härjedalen kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning till allmänheten
och småföretag genom ett samarbete med Region Jämtland- Härjedalen
för att främja en hållbar hushållning med energi. Elbolaget Härjeåns
AB skapar också möjligheter för att kunna använda elbil i kommunen. Det
finns laddstationer för snabbladdning och normalladdning på flera platser
i kommunen och en utbyggnad av laddstationer är att vänta.

På årsbasis är produktionen av el i Härjedalens kommun flera gånger
större än elförbrukningen. Produktionen baseras uteslutande på förnybar
energi, främst i form av vattenkraft vilket är mycket positivt ur ett globalt
klimatperspektiv. En av anledningarna till att vissa sjöar och vattendrag
inom Härjedalen kommun inte uppnår god ekologisk status är lödesförändringar och vandringshinder orsakade av vattenreglering. Oreglerade vattendrag är även en värdefull tillgång för friluftslivet och besöksnäringen.

Utbyggnaden av vindkraft påverkar landskapsbilden och människors
boende- och vistelsemiljö. Kommunen antog 2010 ett tillägg till översiktsplanen
som anger förutsättningarna för vindkraftsutbyggnaden inom kommunens södra och östra delar. Utvecklingen, framför allt gällande höjd och storlek på vindkraftsverken har gjort det möjligt att etablera vindkraft på andra platser än vad som tidigare var lönsamt. Då nya riksintressen för vindbruk har tillkommit samt att de tekniska förutsättningarna har förändrats bör det tematiska tillägget från 2010 revideras och omfatta hela kommunen. Kommunen planerar att revidera vindbruksplanen inom de närmsta fem åren.

En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel.
Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör,
fastighetsägare, arbetsgivare eller som delägare i ett energibolag. Enligt
lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Kommunen
har en energi- och klimatstrategi från 2008 som även utgör energiplanen
förkommunen. Utvecklingen som skett sedan 2008 gör energi- och klimatstrategi föråldrad och den bör därför revideras.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik