Avfallshantering

Ställningstagande

 • Kommunen anser att avfallshanteringen ska utformas så att uppkomsten
  av avfall minimeras samt att det skapas gynnsammare
  förutsättningar för hanteringen av det avfall som ändå uppkommer.
  Sortering ska möjliggöras vid källan i största möjliga mån.

 • Avfallet utgör en resurs som ska tas tillvara.

 • Markområden för avfallshantering ska beaktas vid detaljplanering.

 • Markområden där deponiverksamhet har bedrivits ska inte säljas
  eller bebyggas.

 • Bebyggelse får inte ske intill deponier och avfallsanläggningar.
  Generellt kan inte restriktionsavståndet till befintliga anläggningar
  anges, men inom 1 kilometer bör stor återhållsamhet iakttas.

 • Vid prövning av ny bebyggelse ska topografi, insynsförhållanden,
  förhärskande vindriktning och markbeskaffenhet noggrant beaktas.
  Riskerna för till exempel nedskräpning, lukt, rök, brandfara,
  förorening och smittspridning kan föranleda ökat restriktionsavstånd.

 • Bebyggelse intill tillfartsvägar till avfallsanläggningar är olämplig
  på grund av nedskräpning.

Avfallshanteringen är en viktig aspekt av den kommunala planeringen.
Utvecklingen inom området är betydande och kommunen står inför förändringar. I juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av
matavfall. Från 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem
samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter i landet. Från 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter. Kommunerna ska senast 1 januari 2021 tillhandahålla
ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och transportera
bort det separat.

En ny avfallsplan ska tas fram för att hantera de nya riktlinjer och krav
som ställs på avfallshanteringen. Avfallsplanen anger inriktningen för kommunens avfallshantering. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha
en renhållningsordning som består av lokala föreskrifter och en avfallsplan.
Renhållningsordningen i kommunen ska aktualitetsprövas varje
mandatperiod, vilket med fördel kan göras i samband med översiktsplanens
aktualitetsprövning för att anpassas till rådande förhållanden. Då fler fraktioner sorteras ut kommer avfallshanteringen i framtiden att kräva mer plats vilket är viktigt att beakta i detaljplanering och exploatering av områden. Tillräckliga ytor och anläggningar som även klarar de starkt skiftande förhållandena från besöksnäringen blir en avgörande faktor.

Kommunen måste arbeta mer med att minska avfall och öka källsortering
och återbruk. Tydligare information till kommunmedborgare men även
till besökare kan vara en åtgärd för att arbeta för ett minskat avfall. Vid
planering av nya bostäder och bostadsområden ska alltid frågan om säker,
effektiv och lättillgänglig avfallshantering med möjlighet till sortering
beaktas.

Kommunen har återvinningscentraler (ÅVC) för grovavfall och miljöfarligt
avfall på sex platser inom kommunen. Förpacknings och tidningsinsamlingen
(FTI) har återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar och tidningar på 21 platser inom kommunen.

Härjedalens kommun är till ytan stor och det kan bli aktuellt att se på
lösningar för insamlings- mellanlagrings- eller omlastningsstationer, för
att tillgodose de regeländringar som införts kring avfallshanteringen. Det
är av vikt att lokaliseringsutredningar för nyetableringar av eventuella
mellanlagring- eller omlastningsstationer genomförs. Anläggningarna
för omlastning eller mellanlagring bör ligga på ett lämpligt avstånd från
varandra.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-14 16.29
av Johan Essvik