Planprocessen

Natusbild
Planprocess

En ansökan om planbesked kommer in till kommunen. Ansökan behandlas av miljö- och byggnämnden och får antingen positivt eller negativt besked.

PROGRAM
Ett planprogram upprättas i de fall de anses nödvändigt och kommunen gör en behovsbedömning om planens genomförande kan innebära en betydande miljöpåverkan. Ett samråd kring programmet genomförs där yttranden från sakägare och myndigheter sammanställs och kommenteras i en redogörelse.
Se mera om planprogram

PLANBESKED
Planbeskedet beviljas av miljö- och byggnämnden och planarbetet kan påbörjas. 
Se mera om planbesked

SAMRÅD
Miljö- och byggnämnden tar ställning till inriktning på fortsatt planarbete. Planförslaget bearbetas och revideras. Samrådshandlingar upprättas. Om miljökonsekvensbeskrivning behövs tas ett förslag till det fram. Samråd genomförs med bl a sakägare, myndigheter - yttranden sammanställs och kommenteras i en redogörelse.
Se mera om samråd

GRANSKNING
Samrådsförslaget bearbetas och revideras. Granskningshandlingar upprättas. Inkomma yttranden sammanställs och kommenteras i ett utlåtande. Mindre ändringar får förekomma.
Se mera om granskning

ANTAGANDE
Detaljplanen antas.
Se mera om antagande

LAGA KRAFT
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandet under förutsättning att ingen har överklagat planen.
Se mera om Laga kraft

Nya planförfaranden från 1 januari 2015

Planprocess

Klicka på bilden för ett större format

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-03-11 12.07
av Kicki Hallgren