Detaljplaner

Naturbild

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument vars syfte är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

En detaljplan krävs vid utbyggnad av nya bebyggelseområden och för ändrad mark- och vattenanvändning på en fastighet eller ett område. Planen är kommunens instrument för att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

Till detaljplanens handlingar hör en plankarta med bestämmelser, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.

En detaljplan kan göras antingen genom normalt eller enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan användas när planförslaget är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse och är förenligt med översiktsplanen.

Beroende på förfarandet så tar processen olika lång tid men i regel tar det
ca 3 - 12 månader. Om antagandebeslutet överklagas tar det förstås längre tid.
 

Vid frågor gällande detaljplaner kontakta:

Stadsakitekt

Eli Larsdotter Brynhildsvoll

0687-161 79

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Planingenjör

Freddy Martinsson

0687-161 69

Samhällsplanerare

Karin Nordström

0687-163 51


Exempel på detaljplanekarta

Exempel på detaljplanekarta

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-04 07.59
av Maria Busk