Fritids

Grundskolan i Sveg F-6 erbjuder fritids till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.Fritids erbjuds eleverna den del av dagen eleverna inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och under lov.

Grundskolan i Sveg F-6 ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även erbjuds en god miljö.

Rektorn i samarbete med biträdande rektor

  • organiserar verksamheten så att personalen på fritids ges utrymme att planera, följa upp och utveckla utbildningen,
  • för en kontinuerlig dialog med personalen på fritis om det dagliga arbetet samt om hur verksamheten kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,
  • organiserar verksamheten så att den stödjer samarbetsformer och erfarenhetsutbyten mellan personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan för att på så sätt kunna skapa ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, samt
  • tar hänsyn till vårdnadshavares olika möjligheter att delta i och påverka verksamheten genom att se till att det finns olika former för information och inflytande, såsom föräldraforum tre tillfällen per termin. 

Fritids kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan som skolplikt kan fullgöras i. Fritids stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritids främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Personal

F-klass

Malin Göransson

Kajsa Malm

Åk 1

Nils Grinde

Lina Carlström

Alma Grinde

Åk 2

Johanna Johansson

Ing-Marie Henriksson

Åk 3

Emma Karlgren-Grindborg

                           

E-post till respektive adresseras enligt följande:
fornamn.efternamn@fc.herjedalen.se

Dubbelnamn och å, ä, ö etc. skrivs på följande sätt:
Anna-Lisa Andersson blir:
anna-lisa.andersson@fc.herjedalen.se  

Hélène Jönsson blir:
helene.jonsson@fc.herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-10 08.28
av Maria L-Embretsen