Förskolor i Härjedalens kommun

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. Här ska våra barn kunna utvecklas i en spännande och trygg miljö.

Härjedalens kommunala förskolor erbjuder barnomsorg av hög kvalitet för barn mellan ett och fem år. En pedagogisk verksamhet, under ledning av välutbildad personal, där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet.

Kopperativa förskolor

I Härjedalen finns två kooperativa förskolor. Föräldrarna ansvarar för driften med hjälp av förskollärare och barnskötare som de själva anställer. Föräldrarna deltar regelbundet i det dagliga arbetet med städning, matlagning och övrig skötsel.

Tanken är att föräldrarnas delaktighet ska leda till ökad insyn och förståelse och till ökat ansvarstagande - större engagemang och samhörighet leder till trygghet och gemenskap för barn och föräldrar.

Saernieh reaktan bijre saemien aarhskuvlebarkoem åadtjodh maanide saemien maadtojsne
 
Herjedaelien tjïelte akte dejstie 17 tjïeltijste reeremedajvesne naasjovne unnebelåhkoegielide. SF 2009:724
Aarhskuvlen barkoedajvese lea naemhtie Herjedaelien tjïelte maahta muvhth baarkoem faaledh saemien gïelesne jïh åesiem saemien kultuvreste.
Gåessie sijjiem aarhskuvlese ohtseminie jiehtieh jis åesiem saemien aarhskuvlebarkosne sijhth utnedh.

Buerie båeteme ohtsemepaehperinie.
 
Information om rätten till samisk förskoleverksamhet för barn med samiskt ursprung

Härjedalens kommun är en av 17 kommuner som är förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken. SFs 2009:724.

För förskolan innebär det att Härjedalens kommun kan erbjuda delar av verksamheten på samiska och med inslag av den samiska kulturen.

Vid ansökan om förskoleplats ange om ni önskar ta del av samisk förskoleverksamhet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-01 11.02
av Kerstin Roslund