Ledning och stab för barn och utbildning

I ledningen och staben för bildning- fritid- och kulturfrågor finns de kommunala tjänstemän som har till uppdrag att göra verklighet av politikernas visioner om god barnomsorg, skola, fritid- och kulturverksamhet.

Staben ska ge förslag om hur de ekonomiska resurserna ska fördelas, den ska bevaka lagstiftning och forskning inom området och ta initiativ till förändringar i verksamheten.
Den ska beskriva och mäta verksamheten genom kvalitetsredovisning och den ska med en genomtänkt helhetssyn samordna, utveckla och stödja all verksamhet inom stabens område.

Mångfalden av frågor gör det nödvändigt att dela upp staben i tre sektorer med skilda ansvarsområden - ekonomi, personal och utveckling. 

Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att de centrala och lokala politiska besluten följs.   

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-28 11.58
av Åsa Evertsdotter