Elevhälsoteamet Härjedalens gymnasium

Elevhälsa

Vi ger stöd till elever och föräldrar i pedagogiska, psykosociala och medicinska frågor med tyngd på elever i behov av särskilt stöd. Vi ger även handledning och konsultation till skolans personal.

Elevhälsan utför pedagogiska, psykosociala och medicinska utredningar. I elevhälsans arbete ingår att medverka i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i frågor som rör livsstil, hälsa och relationer. Elevhälsan har i uppdrag remittera, hålla kontakt och följa upp med externa hjälpare.

Begreppet hälsa kännetecknas av ett helhetstänkande som innebär mer än bara frånvaro av sjukdom.

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och deltar i tema- och arbetsmiljöarbete. Vi samverkar med all personal i skolan.

Skolsköterskan utför lagstadgade medicinska undersökningar och vaccinationer.

Det åligger elevhälsan att fortlöpande dokumentera sin verksamhet.

Medarbetare

 • Zebastian Karlsson, kurator
 • Lena Dahlgren Rutfjäll, skolpsykolog
 • Margareta Mahmoud-Persson, skolsköterska
 • Eva Hedström-Holm, specialpedagog
 • Anneli Ohlsson, speciallärare
 • Birgitta Wallin, SYV

Skolsköterska och skolläkare

Arbetet på skolan är inriktat på att förebygga, upptäcka och åtgärda hälsoproblem.

Som elev är du alltid välkommen till mottagningen, både när du råkat ut för ett olycksfall eller inte mår bra fysiskt eller psykiskt.

Tid hos skolsköterskan bokas via personligt besök, telefon eller e-post. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Du som förälder eller vårdnadshavare är välkommen att höra av dig om du har frågor eller känner oro.

Alla elever i årskurs 1 erbjuds tid hos skolsköterskan för samtal kring livsstil och hälsa.

Alla elever ska ha tillgång till skolhälsovård enligt skollagen. Skolhälsovården är frivillig.

Skolhälsovårdens styrka är att vi finns i elevernas närmiljö och arbetsmiljö.

 • Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling.
 • Skolsköterskor och skolläkare har lagstadgad tystnadsplikt.
 • Kom ihåg att du som förälder informerar skolpersonalen om det är något de behöver veta om ditt barns hälsa.

Skolsköterska
Margareta Mahmoud-Persson
0680-169 43

Kurator

Kurator utgör en del i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån helhetsperspektiv, med det menas att vi ser barn och ungdomar i hela sin livssituation; individuellt, i gruppen och klassen, familjen och i samhället. Vi arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

Alla elever på skolan har rätt att ta kontakt med oss. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn men även för att få egna råd och stöd runt frågor som rör barnet. Vi utgör även ett stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Alla elever ska ha tillgång till kurator i skolan enligt skollagen.

Vi arbetar under tystnadsplikt och vårt arbete dokumenteras i datajournal.

Tid hos kuratorn kan bokas via personligt besök, telefon eller e-post.

Skolkurator
Zebastian Karlsson
072-571 40 69

Specialpedagog

Specialpedagogernas uppdrag är att bidra till att alla individer kan få optimala utvecklings- och lärandemöjligheter genom

 • Erbjuda pedagogisk handledning och rådgivning till arbetslag, enskild personal och föräldrar.
 • Kartläggning och analys av verksamheterna runt elev i behov av särskilt stöd.
 • Kompetensutveckling av personal i pedagogiska frågor.
 • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och utifrån analysen ge förslag på åtgärder.

Som elev kan du vända dig till specialpedagogen om du behöver hjälp med din studiesituation. Du kan få tips och råd om hjälpmedel och åtgärder som underlättar dina studier.

Du som vårdnadshavare kan vända dig till specialpedagogen om du har frågor om din tonårings studiesituation

Specialpedagog
Eva Hedström Holm
0680-162 29

Speciallärare

I studion finns alltid en lärare på plats för att hjälpa till med olika skoluppgifter. Det kan handla om allt från att repetera grunder, göra läxor, restuppgifter och inlämningsuppgifter till att få hjälp med att strukturera arbetet och få peppning när motivationen tryter.

Speciallärare
Anneli Ohlsson

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att ge dig som elev den information och det stöd du behöver för att genomföra olika val under gymnasietiden. Det kan gälla frågor om behörighet för fortsatta studier, meritpoäng eller vad som gäller för att ta ut examen.

Elev och förälder kan boka tid hos mig för att få råd om fortsatta studier vid högskola, folkhögskola, kommunala vuxenutbildningen eller YH-utbildning. Det kan också gälla planering av pågående studier.

Boka gärna tid hos mig för ett enskilt vägledningssamtal.

Tid hos studie- och yrkesvägledaren kan du boka via personligt besök, telefon, sms eller e-post.

Studie- och yrkesvägledare
Birgitta Wallin
070-290 41 30

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-08-04 13.49
av Heli Asikainen