Härjedalens kommun - startsida

Snöskoter

Att köra snöskoter ingår inte i allemansrätten. Därför är det inte självklart att du får köra på annans mark. Det är förbjudet att passera annans mark om det kan uppstå skada. Bäst är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra snöskoter.

Ändring i terrängkörningslagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i terrängkörningslagen. Att köra i terrängen kan vara ett brott mot terrängskörningslagen. Om körningen görs utan markägarens tillstånd kan det enligt brottsbalken också vara fråga om skadegörelse eller olovlig körning med motorfordon på annans mark.

Den som utan lov, färdas över någon annans mark som kan skadas, kan dömas för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalken 12 kap 4 §). Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017.

För mer information: Vem får köra skoter? Var får du köra? Körning på allmän väg? Förbud mot skotertrafik? Begränsning mot skotertrafik?

Länkar:
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Köra skoter i Jämtland länlänk till annan webbplats
Snöskoterklubbarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Terrängkörningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Terrängkörningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Snöskoterreglering

Se det senaste vad som gäller på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom del av Tännäs socken* är körning i terräng med terrängskoter och annat motordrivet fordon förbjuden. Förbudet gäller tills vidare och på väl snötäckt mark.Inom området gäller föreskrifter och undantag enligt nedan.

*Karta finns tillgänglig på kommunens lokalkontor i Funäsdalen och Medborgarhuset i Sveg.

Föreskrifter

Färdsel inom området får endast ske med
terrängskoter längs anvisad skoterled och
på väl snötäckt mark.

Allmänt

Vid nyttjande av motordrivet fordon inom förbudsområdet enligt nedan är det den enskildes skyldighet att

  • för polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon äger rätt att färdas i området enligt någon av nedanstående undantagsbestämmelser.
  • iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.

Undantag från föreskrift

Fast boende och markägare
Utöver den generella rätten för markägaren och dennes familj att köra på egen mark inom förbudsområdet i samband med markens ändamålsenliga nyttjande, äger fast boende inom området och deras folk samt ägare till jordbruksfastigheter och dennes folk  rätt att även i övrigt framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark inom förbudsområdet. Detta skall ske med iakttagande av nedanstående försiktighetsregler

Med "deras folk" menas förutom familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med fast boende eller ägare till jordbruksfastigheter. Man kan ej åberopa att man tillhör någons "folk" utan att denne/ dessa är i omedelbar närhet under färden.

Försiktighetsregler för fast boende och markägare
Körning utanför skoterleder som stör djur och natur, jord- och skogsbruk, rennäring samt friluftslivet i området skall undvikas.

Den som färdas utanför skoterled skall ha ett bestämt mål och syfte med färden.

Särskild försiktighet skall iakttas i anslutning till de leder som bara är avsedda för skidåkning samt inom regleringsområdets kalfjällsområden, så att inte syftet med regleringen motverkas.

Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, belägna utanför detaljplan
Ägare till fritidshus inom förbudsområdet, med stuga belägen på egen mark eller på arrenderad mark, äger rätt att vid färd till och från stugan framföra motordrivet fordon på väl snötäckt mark. Undantaget gäller enbart för färd närmast lämpliga väg från tillåten skoterled alt från enskild eller allmän väg till stugan och åter. Undantaget skall gälla för stugägaren/stughyraren och dennes folk.

Med "dennes folk" menas förutom stugägarens/stughyrarens familjemedlemmar även gäster som följer med och färdas i sällskap med dessa. Man kan ej åberopa att man tillhör någons "folk" utan att denne/ dessa är i omedelbar närhet under färden.

Detaljplanelagda områden
Förbudet att framföra terrängskoter omfattar även alla tätbebyggda områden samt områden med detaljplan som är belägna inom förbudsområdet. Gällande beslut om undantag (dispens) för leder inom sådana områden gäller även fortsättningsvis.

Efter framställan från stugförening eller liknande gemensamt organ för respektive område kan kommunen pröva undantag för leder inom det tätbebyggda/planlagda området och ut till allmän skoterled. Dessa leder skall placeras så att inte störningar uppstår för fastighetsägarna inom området och följa de av bygg- och miljönämnden antagna riktlinjer för skotertrafik i närområden till tätorter (buller, utsläpp, avstånd till bebyggelse mm).

Fiskeleder
Den som har giltigt fiskekort för aktuellt område äger rätt att färdas med snöskoter längs av fiskevårdsområdet anvisad fiskeled, eller där ingen speciell fiskeled finns, närmast lämpliga väg från allmän skoterled fram och åter till fiskevattnet. Körning till och från aktuell fiskeplats är  även tillåten.

Fullständiga regleringsområdestexten hittar Du här!PDF (pdf, 39.7 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2009-02-27 09.05
av Henry Jonasson